تبلیغات
درباره ی فوتسال و فوتبال
 
درباره ی فوتسال و فوتبال
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
سه شنبه 3 شهریور 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 3 شهریور 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی

آسمان گفــت که من آبیـــــــــم ................. عشق می ورزم که استقــــلالیــم

آبی یعنی غرق در خوشحالیم/عشق می ورزم که استقلالیم

آسمان گفتا ز قرمز خالیم/گر سرم را از تنم سازی جدا/باز می گویم که استقلالیم

استقلاله قهرمانه تیمی كه حریف نداره ...... لنگی ها باید بدونن استقلال یه قهرمانه
شب تاره لنگ پاره تیمی كه چاره نداره ...... لنگیا باید بدونن پرسپولیس چاره ای جز شكست نداره

روی گل اقاقی بایه مدادآبی هزار دفعه نوشتم زنده باد استقلالی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 3 شهریور 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
فوتبال :
فوتبال یکبازیباتوپاست که بین دو گروه یازدهنفره صورت می گیرد، که هر یک قصد دارند با زدنگلهای بیشتر به حریف خود، برندهشوند. فوتبال غالباً توسط پاها بازی می شود، اما ممکن است بازیکنان از هر عضو دیگریبه جزء دست و بازویشان برای حرکت دادن توپ استفاده کنند. دروازه باناز این قاعده مستثنی است، و تنهاعضوی از تیم است که می تواند درزمینبازیتوپ را در دست بگیرد. آنچه درنزد مردم به عنوان فوتبال شناخته شده است ورزشی است که ملل انگلیسی به آن (Soccer)یا(Association) می گویند و با آن چهآمریکاییها وکاناداییها به آن فوتبال می گویند ، فرقدارد و بسیار ساده تر و عملی تر است . فوتبالبدون شک جذاب ترین و پر طرفدارترینورزشدنیا است . بیشترمردم جهان در اندک مدتشیفتهفوتبال می شوند . حتی کودک خردسالهمین کهتوپرا می بیند ، به طرفش میدود و آن را با پا می زند . اکثر جوانان و بزرگسالان علاقه مند به فوتبال برایگذراندن اوقات فراغت خود ، به این بازی روی می آورند و یا چون دیگران پایتلویزیونو در میدان هاتماشا گربازی فوتبال می شوند.بازی فوتبالپرهیجانو زیبا است و انسان را خیلی زود سرگرممی کند ، تا آن جا که در سال های اخیرشیوههایفوتبالنوین، مردم جهان را بیش از بیش به خود مجذوب کرده است. گفته می شود کهکشور ما بیشترین طرفدار را در سطحقاره آسیاداشته و دارد و از این جهت باکشورهایاروپاو دیگر کشورهای صاحب نام در فوتبالرقابت می کند اگر بخواهیم اینرقابتبه برتری بینجامد و فوتبال ما بیش ازپیشرشدکند ، ناگزیر باید اشکالات کمی و کیفیآن را از راهآموزشبهتر و آموزش زود رس بر طرف کنیم .اگرچه اطلاعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی اینورزشدر دست نیست ولیاز مطالب جالب و شخصی در موردتاریخچهآن اطلاع داریم . فوتبالامروزی به تدریج رشد کرده است ولی گفته می شود که نوعی از آن قبل ازحضرت مسیحعلیه*السلام بازی می شد . در چیننیز نوعی بازی شبیه به فوتبال در 2500 سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت . عکسهایمصریان نیز نوعی بازی شبیه بهفوتبال را نشان می دهد ولی دریونانیک بازی به ناماسپیشکیروزبه طرز جالبی به فوتبال امروزیشبیه است . فوتبال در سال 1894 از کشوربرزیلشروع شد . این ورزش به وسیله یچارلز میلربرزیلی که اجداد او انگلیسیبودند به مردم برزیل معرفی شد. در سال 1970 مسابقه ای بینایتالیاو برزیل برگزار شد . هیچ کس تصور نمی کرد که 800 میلیون نفر از مردم جهان ناظر براجرایمسابقهباشند . امروزه اکثر مردم جهان به فوتبال بیشتر از سایر ورزشها می پردازند . فوتبال مدرناز کشور انگلستان سرچشمه گرفتهاست . در ابتدا اختلافات عقیده ای بسیاری میان علاقمندانراگبیو فوتبال وجود داشت زیرا راگبی با دستو فوتبال با پا اجرا می شد . این مسئله در سال 1863 زمانی که طرفداران فوتبال شروعبه اجرای این ورزش توسط پاها کردند اتفاق افتاد . گروه دیگرانجمنراگبی را تاسیس کردند و بالاخره درسال 1871 این دو رشته ی ورزشی کاملا از یکدیگر جدا شدند . از آن زمان به بعد هر دورشته پیشرفت های شایانی نموده و طرفداران بسیاری پیدا کردند . فدراسیون بین المللی فوتبالدر سال 1904بنیان گزاری شد .اینفدراسیونوظیفه دارد که به نحوه ی اجرایمسابقاتنظارت داشته باشد . قوانین فوتبالبدون موافقت و تصویب سایرکشورهای عضو فدراسیون تغییر نمی کند . در سال 1920 بازیکنان فوتبال درمسابقات المپیکبلژیکشرکت کردندو در سال 1930 اولینجام جهانیدر کشوراروگوئهبرگزار شد
فوتبال در دنیا مقابلچشمان مثل جرقه می ماند . در هر جای دنیا این واژه انگلیسی در زبان های بین المللیبه سادگی رسوخ کرده . برای این امر دلیل خوبی است چرا که فوتبال مدرن به وسیلهانگلیسی ها اختراع شد . ولی وقتی درآمریکافوتبال گفته می شود . آمریکائیهافوتبال خشونت بار آمریکایی رااستنباطمی کنند . به هر جهت این لغت باعثاشتباه در درک معنای واقعی آن میان آمریکاییها شده است .
ریشه اینورزش در تاریخ:
سربازان چینی در حدود 2000 سال پیش ورزشی می کردندکه آن راتسوچو (TSUCHU)می نامیدند . تسو یعنی ضربهزدن با پا و چو یعنی توپ یا هر شی گوی مانند . در روز تولدامپراطوردر مقابل کاخ امپراطوری دو تیم درزمین مسابقه ای که گلی به ارتفاع 90سانتیمترداشت بازی می کردند که بازیکنانبرایسرگرمیامپراطور ودوستانو مهمانان به بازی می پرداختند . یکیاز امپراطوران به حدی این بازی را دوست داشت که یکی از اعضای شورای قضایی وقتی ازبازی انتقاد کرد دستور داد سرش را از تنش جدا کنند .
600 سال بعد همژاپنیها یک ورزشی شبیه به فوتبال داشتند کهآن راکماری (KEMARI) می نامیدند . البته بازیکماری تدافعی تر از تسوچو چینی بوده است . حتی قبل از چینی ها یونانی ها ورزشیاختراع کرده بودند که آن راهارپاستون(HARPASTON) می نامیدند . البتهبازی آن با توپی بود که درونشماسهو یا شن بوده است . وقتی انگلیسی ها بهیونانرفتند ورزشی آوردند به نامهارپاستیوم (HARPASTIUM) که آن هم با توپبازی می شد و این زمینه ای بود تا فوتبال درانگلیسبه مدرنی امروز برسد . هیچکسدقیقا زمان شروع فوتبال را نمی داند و مورخان تا آنجاییکه نوشته اند درروستاهای انگلیسی حدود 1000 سال قبل بازی باتوپ وجود داشته است و بعد از مدتی تیم های مختلف روستایی شروع به مسابقه با همدادند و ظاهرا شیوه بازی طوری بوده است که تیم ها سعی بر این داشتند توپ را (غالبااز سر تو خالی گاو یا چیزهای شبیه به آن بوده است) بهمنطقه دفاعیحریف برسانند . (درانگلیس بیش از 200 سال قبل مردم در خیابان ها فوتبال بازی می کردند)درقرن 14 این بازی به قدری محبوب شد کهپادشاهانگلیس آن را غیر قانونی خواند ولیمردم هیچ توجهی به آن نکردند و جذابیت این بازی به حدی بود که با توجه به غیرقانونی بودنش بخصوص میان روستاییان بازی می شد و مقامات مسئول در سال 1572 مجبور بهتسلیم در مقابل خواسته مردم شدند و فوتبال را قانونی اعلام کردند . 250 سال بعدطبقه اشراف رفته رفته به این ورزش روی آوردند و از دیدن و بازی کردن فوتبال لذت میبردند و بالاخره بخاطر نفوذی که در طبقه حاکم داشتند و علاقه و تمایلشان به فوتبالباعث شد که تصمیمی برای پیاده کردن یکشیوه کلاسیکدر قوانین فوتبال اتخاد نمایند . در دهه 1800 میلادی مدرسه های معروف انگلیس این ورزش را به عنوانتفریحمحصلین دربرنامه درسیگنجانیدند ولی تمامی مدارس ازیک قانون خاص در فوتبال پیروی نمی کردند . هر مدرسه قانون مخصوص به خود داشت . سپسدر سال 1823 فوتبال به صورت معمول رسمیت یافت و در سال های 1848 و 1862 فوتبال درسطح انگلستان یکپارچه شد و حتی کتابی به نام (ساده ترین ورزش) نوشتن شد که مشتمل برقوانین اصولی فوتبال آن زمان بود .
majid-kashan آنلاین نیست.  
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 3 شهریور 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 3 شهریور 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
 

قطبی در گفتگو با فیفا:

تیم ملی فوتبال ایران به جام جهانی صعود می کند

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در گفتگویی تفصیلی با فیفا از روند رو به رشد این تیم خبر داد و عنوان کرد صعود به رقابت های جام جهانی 2010 با سوالی نظیر "چطور" معنا پیدا می کند و نه "اما و اگر".به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی فوتبال ایران روز شنبه در چارچوب رقابت های مقدماتی جام جهانی 2010 با کره شمالی روبرو می شود. این تیم در گروه B رقابت ها با شش امتیاز و پنج امتیاز کمتر نسبت به کره جنوبی، صدرنشین گروه، در رده چهارم قرار دارد.

قطبی در مصاحبه ای که با فیفا انجام داده نظرات خود را در خصوص فوتبال ایران و رقابت های مقدماتی جام جهانی بیان کرده است: "وقتی من دو سال قبل هدایت تیم فوتبال پرسپولیس را بر عهده گرفتم، در نخستین نشست خبری خود گفتم که این تیم را قهرمان لیگ ایران می کنم . وقتی مربی تیم ملی ایران شدم هم عنوان کردم این تیم را به رقابت های جام جهانی هدایت می کنم.

وی افزود: تیم ایران از هر روزنه ای استفاده می کند تا بیش از پیش به کیفیت خود بیفزاید. ما بازیکنان مستعد بسیاری در تیممان داریم. تیم ما توانایی این را دارد که مقابل هر تیمی در آسیا بازی کند و برنده از زمین خارج شود.

این مربی 45 ساله در ادامه اظهار داشت: کلید موفقیت در رقابت های بین المللی این است که یک جنبش آنی و موثر در تیممان ایجاد کنیم. داشتن تیمی با قدرت ذهنی قوی تر و اعتماد به نفس بیشتر قطعا بخت تیم ما را برای صعود افزایش خواهد داد. شغل من ایجاب می کند که بازیکنان را در این راه سازماندهی کنم آنگونه که بهترین نتیجه را با بهترین ها کسب کنم.

قطبی تصریح کرد: یکی از خوشبختی های من این است که با بعضی از بزرگ ترین مربیان جهان کار کرده ام و دانش مربیگری بسیاری را از آنها آموخته ام. مربیگری یک شغل است که شما را درگیر طرح ها و مدیریت در بیش از یک میدان می کند. هدایت یک تیم به موفقیت فقط تمرین و بازی نیست بلکه باید اطلاعات پزشکی و آمادگی لجستیک داشته باشید. ساختن یک فضای هارمونیک که هرکسی را به سوی یک هدف واحد سوق دهد، از جمله مواردی است که در امر مربیگری باید نسبت به آن اطلاع داشت.

سرمربی تیم ملی ایران در خصوص تیم ملی کره شمالی گفت: آنها نشان دادند می توانند حریف دشواری باشند تا آنجا که چند تیم را شکست داده اند. اما ما بازیکنان باکیفیت تری نسبت به آنها داریم. می توانیم شکست آنها در رقابت های مقدماتی جام جهانی 2006 آلمان را تکرار کنیم.

قطبی در پایان گفت: برای کره جنوبی بهتر است زمانی با آنها رویارو شویم که صعودمان مسجل شده باشد. مهم نیست که حریفان چطور بازی می کند آنچه اهمیت دارد این است که ما چگونه با آنها مواجه می شویم. چنانچه بتوانیم خوب بازی کنیم بی ترید به هدف اصلی خود خواهیم رسید.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 27 مرداد 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 27 مرداد 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 10 مرداد 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
علی كریمی قرارداد خود را ثبت كرد

علی كریمی قرارداد خود با تیم فوتبال استیل آذین را ثبت كرد. به گزارش ایسنا علی كریمی امروز با عقد قرارداد یك ساله به تیم استیل آذین پیوست و دقایقی پیش با حضور در هیات فوتبال استان تهران قرارداد خود را ثبت كرد. در حالی امروز مهلت قانونی فصل نقل و انتقالات برای سه تیم تازه راه یافته به لیگ برتر به پایان می‌رسد كه علی كریمی با حضور در هیات فوتبال قرارداد خود را با استیل آذین به ثبت رساند. سازمان لیگ به تیم‌های استیل آذین، شاهین بوشهر و تراكتور سازی تبریز دو روز بیشتر از مهلت قانونی فرصت داد تا در زمینه جذب بازیكنان مورد نظر خود اقدام كنند.
زلاتكو كرانیكار سرمربی پرسپولیس شد

سریال انتخاب مربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس پایان یافت. زلاتكو كرانیكار هدایت تیم فوتبال پرسپولیس را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این مربی 53 ساله كروات كه در جام جهانی 2006 روی نیمكت هدایت تیم ملی كشورش حضور داشت، سرانجام پس از مدت‌ها بحث و گفت وگو هدایت تیم فوتبال پرسپولیس را در لیگ نهم به عهده خواهد گرفت. او پس از گفت و گو با عباس انصاری فرد، مدیر عامل پرسپولیس تهران در نهایت با او برای همكاری و كار در پرسپولیس به توافق دست یافت. ...
خداداد عزیزی بخشیده شد

چهارماه باقی‌مانده از محرومیت یك‌ساله خداداد عزیزی از سوی كمیته انضباطی فدراسیون فوتبال بخشیده شد. مجتبی شریفی با بیان این مطلب به خبرنگار ورزشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: چهار ماه باقی‌مانده از محرومیت یك‌ساله خداداد عزیزی با درخواست عفوی كه وی از كمیته انضباطی داشت، نامه‌های متعدد برخی نمایندگان مجلس و نهادهای فرهنگی، درخواست بعضی از بازیكنان ملی‌پوش و در نهایت موافقت علی كفاشیان ریاست فدراسیون فوتبال، از سوی كمیته انضباطی بخشیده شد. وی افزود: تاكنون افراد متعددی در رده‌های پایین‌تر بودند كه شامل قانون عفو آیین‌نامه انضباطی شدند اما چون عزیزی شخصیت معروفی است، بخشیده شدن او بازتاب پیدا كرده است. به گزارش ایسنا، خداداد عزیزی سرمربی تیم استقلال اهواز است كه پس از صدور این حكم می‌تواند در نهمین دوره مسابقات لیگ برتر به صورت قانونی روی نیمكت مربیگری این تیم بنشیند. عزیزی پیش از این به خاطر درگیری فیزیكی با یك خبرنگار محروم شده بود.
«برهانی» با 22 گل‌زده در رده‌ بیست‌وپنجم گلزنان جهان قرار دارد

در میان فهرست برترین گلزنان جهان نام آرش برهانی از ایران دیده می‌شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فدراسیون جهانی تاریخ و آمار فوتبال تازه‌ترین رده‌بندی برترین گلزنان دنیا اعلام كرد كه در این میان نام آرش برهانی بازیكن باشگاه استقلال و تیم ملی دیده می‌شود. برهانی با 22 گل زده در رده 25 برترین گل زنان جهان قرار گرفته است. ...
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یك دانشجوی پسر ، امروز بر اثر افتادن تیر دروازه فوتسال در سالن ورزش دانشگاه شهید رجایی تهران جان سپرد.
به گزارش فارس ، سجاد شهابی‌فر دانشجوی تربیت بدنی ورودی 85 ، ‌امروز به علت افتادن تیر دروازه فوتسال كه بدون حفاظ امنیتی بود ، جان باخت.
بنابراین گزارش، در پی این حادثه، دانشجویان این دانشگاه امروز با تجمع در سالن ورزش، اعتراض خود را نسبت به این حادثه اعلام كردند.

مقرر شده است كمیته‌ای متشكل از 8 نفر از دانشجویان، نماینده قوه قضائیه و چند نفر از اساتید برای بررسی ابعاد این حادثه تشكیل شود.
نخستین اقدام مدیریت دانشگاه شهید رجایی پس از این اتفاق ، بركناری رئیس دانشكده تربیت بدنی بود.
__________________
از دست رفیقان عقرب صفت
دوستی با مار كبری آرزوست
Imaginary آفلاین است  
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 30 تیر 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
برای ادامه ی مطلب اینجا را کلیک کنیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 30 تیر 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ازشاگردانم راضی‌ام.


شهرزاد مظفر پس از دیدار تیم ایران برابر ویتنام در دور دوم مسابقات مقدماتی جام ملتهای زنان آسیا، در جمع خبرنگاران اظهار كرد: پس از دو سال فعالیت، ما نتیجه خوبی در دور مقدماتی جام ملتهای آسیا كسب كردیم؛ بی‌تردید اگر چند سال دیگر فعالیت داشته باشیم، دیگر اشتباهاتی كه امروز مرتكب شدیم را انجام نخواهیم داد.

وی گفت: امروز اشتباهاتی انجام دادیم كه ناشی از كمبود تجربه بود. من از شاگردانم راضی‌ام، چرا كه آنها همه توان خود را بكار گرفتند.

مظفر در پاسخ به سوال خبرنگاران ویتنامی مبنی بر این كه شما برای حضور در این مسابقات، چند بازی تداركاتی داشتید؟ پاسخ داد: ما هیچ بازی تداركاتی نداشتیم.

وی افزود: می‌خواهم از شما بپرسم كه ویتنام چند بازی تداركاتی پیش از برگزاری این دیدار داشت؟ كه سرمربی تیم ملی ویتنام پاسخ داد ما با چهارده بازی تداركاتی در این بازیها حضور یافتیم.


سرمربی ایران ادامه داد: بنابراین مهمترین اختلاف تیم ایران با ویتنام در همین موضوع است. من تصور می‌كنم كه این شروع كار ایران است؛ ما هدفمان برای مسابقات چهار سال آینده است و اگر بتوانیم جزو هشت تیم قرار بگیریم، این موفقیت بزرگی است.


مظفر در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینكه آیا ایران امیدی برای صعود به مرحله بعد دارد یا خیر، تصریح كرد: بی‌تردید با این باخت شانس ایران كم شد اما فكر می‌كنم كه تیم ویتنام با این پیروزی شانس بیشتری برای صعود به مرحله بعد دارد.نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 28 تیر 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 28 تیر 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 27 تیر 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ملیکا رایجی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
مطالب وبلاگ من چگونه است
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
منبع کدهای جاوا و قالب وبلاگ

FARHAD.D.SH -->

صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید...

فالنامه
برای دیدن فال خود ابتدا نیت کنید سپس بر روی یکی از دایره های موجود کلیک کنیدتا فال خود را مشاهده کنید
دریافت کد فالنامه
Please wait ...

Loading by : MINOS

onLoad and onUnload Example