تبلیغات
درباره ی فوتسال و فوتبال - مقاله در مورد فوتبال
 
درباره ی فوتسال و فوتبال
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
سه شنبه 3 شهریور 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
فوتبال :
فوتبال یکبازیباتوپاست که بین دو گروه یازدهنفره صورت می گیرد، که هر یک قصد دارند با زدنگلهای بیشتر به حریف خود، برندهشوند. فوتبال غالباً توسط پاها بازی می شود، اما ممکن است بازیکنان از هر عضو دیگریبه جزء دست و بازویشان برای حرکت دادن توپ استفاده کنند. دروازه باناز این قاعده مستثنی است، و تنهاعضوی از تیم است که می تواند درزمینبازیتوپ را در دست بگیرد. آنچه درنزد مردم به عنوان فوتبال شناخته شده است ورزشی است که ملل انگلیسی به آن (Soccer)یا(Association) می گویند و با آن چهآمریکاییها وکاناداییها به آن فوتبال می گویند ، فرقدارد و بسیار ساده تر و عملی تر است . فوتبالبدون شک جذاب ترین و پر طرفدارترینورزشدنیا است . بیشترمردم جهان در اندک مدتشیفتهفوتبال می شوند . حتی کودک خردسالهمین کهتوپرا می بیند ، به طرفش میدود و آن را با پا می زند . اکثر جوانان و بزرگسالان علاقه مند به فوتبال برایگذراندن اوقات فراغت خود ، به این بازی روی می آورند و یا چون دیگران پایتلویزیونو در میدان هاتماشا گربازی فوتبال می شوند.بازی فوتبالپرهیجانو زیبا است و انسان را خیلی زود سرگرممی کند ، تا آن جا که در سال های اخیرشیوههایفوتبالنوین، مردم جهان را بیش از بیش به خود مجذوب کرده است. گفته می شود کهکشور ما بیشترین طرفدار را در سطحقاره آسیاداشته و دارد و از این جهت باکشورهایاروپاو دیگر کشورهای صاحب نام در فوتبالرقابت می کند اگر بخواهیم اینرقابتبه برتری بینجامد و فوتبال ما بیش ازپیشرشدکند ، ناگزیر باید اشکالات کمی و کیفیآن را از راهآموزشبهتر و آموزش زود رس بر طرف کنیم .اگرچه اطلاعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی اینورزشدر دست نیست ولیاز مطالب جالب و شخصی در موردتاریخچهآن اطلاع داریم . فوتبالامروزی به تدریج رشد کرده است ولی گفته می شود که نوعی از آن قبل ازحضرت مسیحعلیه*السلام بازی می شد . در چیننیز نوعی بازی شبیه به فوتبال در 2500 سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت . عکسهایمصریان نیز نوعی بازی شبیه بهفوتبال را نشان می دهد ولی دریونانیک بازی به ناماسپیشکیروزبه طرز جالبی به فوتبال امروزیشبیه است . فوتبال در سال 1894 از کشوربرزیلشروع شد . این ورزش به وسیله یچارلز میلربرزیلی که اجداد او انگلیسیبودند به مردم برزیل معرفی شد. در سال 1970 مسابقه ای بینایتالیاو برزیل برگزار شد . هیچ کس تصور نمی کرد که 800 میلیون نفر از مردم جهان ناظر براجرایمسابقهباشند . امروزه اکثر مردم جهان به فوتبال بیشتر از سایر ورزشها می پردازند . فوتبال مدرناز کشور انگلستان سرچشمه گرفتهاست . در ابتدا اختلافات عقیده ای بسیاری میان علاقمندانراگبیو فوتبال وجود داشت زیرا راگبی با دستو فوتبال با پا اجرا می شد . این مسئله در سال 1863 زمانی که طرفداران فوتبال شروعبه اجرای این ورزش توسط پاها کردند اتفاق افتاد . گروه دیگرانجمنراگبی را تاسیس کردند و بالاخره درسال 1871 این دو رشته ی ورزشی کاملا از یکدیگر جدا شدند . از آن زمان به بعد هر دورشته پیشرفت های شایانی نموده و طرفداران بسیاری پیدا کردند . فدراسیون بین المللی فوتبالدر سال 1904بنیان گزاری شد .اینفدراسیونوظیفه دارد که به نحوه ی اجرایمسابقاتنظارت داشته باشد . قوانین فوتبالبدون موافقت و تصویب سایرکشورهای عضو فدراسیون تغییر نمی کند . در سال 1920 بازیکنان فوتبال درمسابقات المپیکبلژیکشرکت کردندو در سال 1930 اولینجام جهانیدر کشوراروگوئهبرگزار شد
فوتبال در دنیا مقابلچشمان مثل جرقه می ماند . در هر جای دنیا این واژه انگلیسی در زبان های بین المللیبه سادگی رسوخ کرده . برای این امر دلیل خوبی است چرا که فوتبال مدرن به وسیلهانگلیسی ها اختراع شد . ولی وقتی درآمریکافوتبال گفته می شود . آمریکائیهافوتبال خشونت بار آمریکایی رااستنباطمی کنند . به هر جهت این لغت باعثاشتباه در درک معنای واقعی آن میان آمریکاییها شده است .
ریشه اینورزش در تاریخ:
سربازان چینی در حدود 2000 سال پیش ورزشی می کردندکه آن راتسوچو (TSUCHU)می نامیدند . تسو یعنی ضربهزدن با پا و چو یعنی توپ یا هر شی گوی مانند . در روز تولدامپراطوردر مقابل کاخ امپراطوری دو تیم درزمین مسابقه ای که گلی به ارتفاع 90سانتیمترداشت بازی می کردند که بازیکنانبرایسرگرمیامپراطور ودوستانو مهمانان به بازی می پرداختند . یکیاز امپراطوران به حدی این بازی را دوست داشت که یکی از اعضای شورای قضایی وقتی ازبازی انتقاد کرد دستور داد سرش را از تنش جدا کنند .
600 سال بعد همژاپنیها یک ورزشی شبیه به فوتبال داشتند کهآن راکماری (KEMARI) می نامیدند . البته بازیکماری تدافعی تر از تسوچو چینی بوده است . حتی قبل از چینی ها یونانی ها ورزشیاختراع کرده بودند که آن راهارپاستون(HARPASTON) می نامیدند . البتهبازی آن با توپی بود که درونشماسهو یا شن بوده است . وقتی انگلیسی ها بهیونانرفتند ورزشی آوردند به نامهارپاستیوم (HARPASTIUM) که آن هم با توپبازی می شد و این زمینه ای بود تا فوتبال درانگلیسبه مدرنی امروز برسد . هیچکسدقیقا زمان شروع فوتبال را نمی داند و مورخان تا آنجاییکه نوشته اند درروستاهای انگلیسی حدود 1000 سال قبل بازی باتوپ وجود داشته است و بعد از مدتی تیم های مختلف روستایی شروع به مسابقه با همدادند و ظاهرا شیوه بازی طوری بوده است که تیم ها سعی بر این داشتند توپ را (غالبااز سر تو خالی گاو یا چیزهای شبیه به آن بوده است) بهمنطقه دفاعیحریف برسانند . (درانگلیس بیش از 200 سال قبل مردم در خیابان ها فوتبال بازی می کردند)درقرن 14 این بازی به قدری محبوب شد کهپادشاهانگلیس آن را غیر قانونی خواند ولیمردم هیچ توجهی به آن نکردند و جذابیت این بازی به حدی بود که با توجه به غیرقانونی بودنش بخصوص میان روستاییان بازی می شد و مقامات مسئول در سال 1572 مجبور بهتسلیم در مقابل خواسته مردم شدند و فوتبال را قانونی اعلام کردند . 250 سال بعدطبقه اشراف رفته رفته به این ورزش روی آوردند و از دیدن و بازی کردن فوتبال لذت میبردند و بالاخره بخاطر نفوذی که در طبقه حاکم داشتند و علاقه و تمایلشان به فوتبالباعث شد که تصمیمی برای پیاده کردن یکشیوه کلاسیکدر قوانین فوتبال اتخاد نمایند . در دهه 1800 میلادی مدرسه های معروف انگلیس این ورزش را به عنوانتفریحمحصلین دربرنامه درسیگنجانیدند ولی تمامی مدارس ازیک قانون خاص در فوتبال پیروی نمی کردند . هر مدرسه قانون مخصوص به خود داشت . سپسدر سال 1823 فوتبال به صورت معمول رسمیت یافت و در سال های 1848 و 1862 فوتبال درسطح انگلستان یکپارچه شد و حتی کتابی به نام (ساده ترین ورزش) نوشتن شد که مشتمل برقوانین اصولی فوتبال آن زمان بود .
majid-kashan آنلاین نیست.  
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 15 مهر 1396 03:14 ب.ظ
وب سایت فوق العاده عالی! آیا در حال اجرا یک وبلاگ مانند این
مقدار زیادی از کار را انجام دهید؟ من درک کمی از برنامه نویسی داشتم، اما امیدوار بودم که شروع کنم
وبلاگ خود را در آینده نزدیک. به هر حال، اگر شما ایده یا تکنیک دارید
برای صاحبان وبلاگ های جدید لطفا به اشتراک بگذارید. من می دانم که این موضوع است اما
فقط می خواستم بپرسم به سلامتی!
جمعه 14 مهر 1396 03:43 ب.ظ
این معلما مارو گاییدن
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:46 ب.ظ
وای، این قطعه نوشتن لذت بخش است، خواهر من آن را تحلیل می کند
انواع چیزها، بنابراین من قصد دارم به او بگویم.
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:29 ب.ظ
من مطمئن نیستم دقیقا چرا اما این وب سایت بارگذاری فوق العاده است
آهسته برای من آیا هر کس دیگری دارای این موضوع است یا موضوعی در پایان من است؟
بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید آیا مشکل هنوز وجود دارد.
یکشنبه 19 شهریور 1396 06:59 ب.ظ
وب سایت فوق العاده بسیاری از اطلاعات مفید در اینجا من آن را فرستادم
چند تن از دوستان نیز به اشتراک گذاشتن در خوشمزه.
و به طور طبیعی، با تشکر از شما به عرق شما!
یکشنبه 19 شهریور 1396 02:24 ب.ظ
HEYA برای بار اولیه اینجا هستم. من در این هیئت مدیره و
من این را پیدا کردم واقعا مفید بود و به من کمک زیادی کرد.
من امیدوارم که چیزی را به شما نشان دهم و به دیگران کمک کنم به شما کمک کنم.
جمعه 17 شهریور 1396 05:31 ب.ظ
چه ماده ای از عدم ابهام و حفظ از آشنایی با ارزش در موضوع
احساسات غیر منتظره
چهارشنبه 15 شهریور 1396 02:27 ق.ظ
I have read so many articles or reviews on the topic of
the blogger lovers except this post is genuinely a
pleasant paragraph, keep it up.
چهارشنبه 15 شهریور 1396 02:05 ق.ظ
HEYA برای بار اولیه اینجا هستم. من این هیئت را پیدا کردم
من در یافتن آن واقعا مفید بود و به من کمک زیادی کرد. من امیدوارم یک چیز را ارائه دهم
پشت و کمک به دیگران مثل شما به من کمک کرد.
شنبه 14 مرداد 1396 05:45 ق.ظ
Hello there! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be ok.
I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:19 ب.ظ
Everyone loves it whenever people get together and share
opinions. Great website, continue the good work!
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:10 ب.ظ
Thanks a bunch for sharing this with all people you actually understand what you're speaking
about! Bookmarked. Please also seek advice from my website =).
We may have a link exchange arrangement between us
یکشنبه 8 مرداد 1396 05:03 ق.ظ
It's difficult to find experienced people about this subject, however, you seem
like you know what you're talking about! Thanks
شنبه 3 تیر 1396 02:30 ب.ظ
بسیار core از خود نوشتن در حالی که صدایی مناسب ابتدا آیا نه نشستن خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی درون جملات شما
در واقع قادر به من مؤمن اما فقط برای while.
من هنوز مشکل خود را با فراز در منطق
و یک خواهد را خوب به پر همه کسانی شکاف.
که شما در واقع که می توانید انجام من می
مطمئنا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 04:24 ق.ظ
بسیار ریشه از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
دلنشین ابتدا آیا نه حل و فصل بسیار خوب با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر پاراگراف شما در واقع قادر به من مؤمن
متاسفانه فقط برای while. من این مشکل خود را با جهش در منطق و
شما خواهد را خوب به کمک پر کسانی که
معافیت. در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من می
قطعا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 08:55 ب.ظ
I have learn a few good stuff here. Definitely value bookmarking
for revisiting. I surprise how much attempt you put to create one of these fantastic informative site.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:36 ق.ظ
This web site certainly has all of the information and
facts I wanted about this subject and didn't know who to ask.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:06 ق.ظ
Hey! I know this is kinda off topic nevertheless I'd figured I'd ask.
Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog post
or vice-versa? My blog covers a lot of the same subjects as yours and I feel we could greatly benefit from each other.
If you might be interested feel free to shoot me
an e-mail. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 02:09 ب.ظ
You are so interesting! I don't suppose I've truly read through anything like
that before. So good to discover another person with a few
genuine thoughts on this topic. Seriously..
thanks for starting this up. This site is one thing that is
needed on the internet, someone with some originality!
شنبه 25 دی 1395 05:26 ب.ظ
به دوستام معرفی کردم وبلاگ شما
شنبه 4 دی 1395 12:56 ب.ظ
چیز خوبه عسل
شنبه 4 دی 1395 12:43 ب.ظ
بد نبودددددد
دوشنبه 29 آذر 1395 09:53 ب.ظ
مذخرفه
پنجشنبه 26 فروردین 1395 09:51 ب.ظ
من دانشجو هستو و بشدت ب متن در مورد فوتسال زنان نیازمندم خواهشا متن بذارید در مورد بانوان
پنجشنبه 26 فروردین 1395 09:48 ب.ظ
عالیه فقط عکس بذارید
جمعه 16 بهمن 1394 08:39 ب.ظ
خوبه
یکشنبه 28 دی 1393 08:11 ب.ظ
خوبه عالیه عکس هم بذارین
جمعه 12 دی 1393 03:09 ق.ظ
مطالب جالب اما بدون چکیده و نتیجه و مقدمه بود و این مطالب فاقد استفاده است لطفا اگر خواستارید مطلبی در وبلاگ و یا سرور های رایگان درج نمایید دقت فرمایید که حضور و حدود مطالب کامل و مفید باشد
سه شنبه 4 آذر 1393 01:22 ب.ظ
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ملیکا رایجی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
مطالب وبلاگ من چگونه است
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
منبع کدهای جاوا و قالب وبلاگ

FARHAD.D.SH -->

صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید...

فالنامه
برای دیدن فال خود ابتدا نیت کنید سپس بر روی یکی از دایره های موجود کلیک کنیدتا فال خود را مشاهده کنید
دریافت کد فالنامه
Please wait ...

Loading by : MINOS

onLoad and onUnload Example