تبلیغات
درباره ی فوتسال و فوتبال - مقاله در مورد فوتبال
 
درباره ی فوتسال و فوتبال
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
سه شنبه 3 شهریور 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
فوتبال :
فوتبال یکبازیباتوپاست که بین دو گروه یازدهنفره صورت می گیرد، که هر یک قصد دارند با زدنگلهای بیشتر به حریف خود، برندهشوند. فوتبال غالباً توسط پاها بازی می شود، اما ممکن است بازیکنان از هر عضو دیگریبه جزء دست و بازویشان برای حرکت دادن توپ استفاده کنند. دروازه باناز این قاعده مستثنی است، و تنهاعضوی از تیم است که می تواند درزمینبازیتوپ را در دست بگیرد. آنچه درنزد مردم به عنوان فوتبال شناخته شده است ورزشی است که ملل انگلیسی به آن (Soccer)یا(Association) می گویند و با آن چهآمریکاییها وکاناداییها به آن فوتبال می گویند ، فرقدارد و بسیار ساده تر و عملی تر است . فوتبالبدون شک جذاب ترین و پر طرفدارترینورزشدنیا است . بیشترمردم جهان در اندک مدتشیفتهفوتبال می شوند . حتی کودک خردسالهمین کهتوپرا می بیند ، به طرفش میدود و آن را با پا می زند . اکثر جوانان و بزرگسالان علاقه مند به فوتبال برایگذراندن اوقات فراغت خود ، به این بازی روی می آورند و یا چون دیگران پایتلویزیونو در میدان هاتماشا گربازی فوتبال می شوند.بازی فوتبالپرهیجانو زیبا است و انسان را خیلی زود سرگرممی کند ، تا آن جا که در سال های اخیرشیوههایفوتبالنوین، مردم جهان را بیش از بیش به خود مجذوب کرده است. گفته می شود کهکشور ما بیشترین طرفدار را در سطحقاره آسیاداشته و دارد و از این جهت باکشورهایاروپاو دیگر کشورهای صاحب نام در فوتبالرقابت می کند اگر بخواهیم اینرقابتبه برتری بینجامد و فوتبال ما بیش ازپیشرشدکند ، ناگزیر باید اشکالات کمی و کیفیآن را از راهآموزشبهتر و آموزش زود رس بر طرف کنیم .اگرچه اطلاعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی اینورزشدر دست نیست ولیاز مطالب جالب و شخصی در موردتاریخچهآن اطلاع داریم . فوتبالامروزی به تدریج رشد کرده است ولی گفته می شود که نوعی از آن قبل ازحضرت مسیحعلیه*السلام بازی می شد . در چیننیز نوعی بازی شبیه به فوتبال در 2500 سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت . عکسهایمصریان نیز نوعی بازی شبیه بهفوتبال را نشان می دهد ولی دریونانیک بازی به ناماسپیشکیروزبه طرز جالبی به فوتبال امروزیشبیه است . فوتبال در سال 1894 از کشوربرزیلشروع شد . این ورزش به وسیله یچارلز میلربرزیلی که اجداد او انگلیسیبودند به مردم برزیل معرفی شد. در سال 1970 مسابقه ای بینایتالیاو برزیل برگزار شد . هیچ کس تصور نمی کرد که 800 میلیون نفر از مردم جهان ناظر براجرایمسابقهباشند . امروزه اکثر مردم جهان به فوتبال بیشتر از سایر ورزشها می پردازند . فوتبال مدرناز کشور انگلستان سرچشمه گرفتهاست . در ابتدا اختلافات عقیده ای بسیاری میان علاقمندانراگبیو فوتبال وجود داشت زیرا راگبی با دستو فوتبال با پا اجرا می شد . این مسئله در سال 1863 زمانی که طرفداران فوتبال شروعبه اجرای این ورزش توسط پاها کردند اتفاق افتاد . گروه دیگرانجمنراگبی را تاسیس کردند و بالاخره درسال 1871 این دو رشته ی ورزشی کاملا از یکدیگر جدا شدند . از آن زمان به بعد هر دورشته پیشرفت های شایانی نموده و طرفداران بسیاری پیدا کردند . فدراسیون بین المللی فوتبالدر سال 1904بنیان گزاری شد .اینفدراسیونوظیفه دارد که به نحوه ی اجرایمسابقاتنظارت داشته باشد . قوانین فوتبالبدون موافقت و تصویب سایرکشورهای عضو فدراسیون تغییر نمی کند . در سال 1920 بازیکنان فوتبال درمسابقات المپیکبلژیکشرکت کردندو در سال 1930 اولینجام جهانیدر کشوراروگوئهبرگزار شد
فوتبال در دنیا مقابلچشمان مثل جرقه می ماند . در هر جای دنیا این واژه انگلیسی در زبان های بین المللیبه سادگی رسوخ کرده . برای این امر دلیل خوبی است چرا که فوتبال مدرن به وسیلهانگلیسی ها اختراع شد . ولی وقتی درآمریکافوتبال گفته می شود . آمریکائیهافوتبال خشونت بار آمریکایی رااستنباطمی کنند . به هر جهت این لغت باعثاشتباه در درک معنای واقعی آن میان آمریکاییها شده است .
ریشه اینورزش در تاریخ:
سربازان چینی در حدود 2000 سال پیش ورزشی می کردندکه آن راتسوچو (TSUCHU)می نامیدند . تسو یعنی ضربهزدن با پا و چو یعنی توپ یا هر شی گوی مانند . در روز تولدامپراطوردر مقابل کاخ امپراطوری دو تیم درزمین مسابقه ای که گلی به ارتفاع 90سانتیمترداشت بازی می کردند که بازیکنانبرایسرگرمیامپراطور ودوستانو مهمانان به بازی می پرداختند . یکیاز امپراطوران به حدی این بازی را دوست داشت که یکی از اعضای شورای قضایی وقتی ازبازی انتقاد کرد دستور داد سرش را از تنش جدا کنند .
600 سال بعد همژاپنیها یک ورزشی شبیه به فوتبال داشتند کهآن راکماری (KEMARI) می نامیدند . البته بازیکماری تدافعی تر از تسوچو چینی بوده است . حتی قبل از چینی ها یونانی ها ورزشیاختراع کرده بودند که آن راهارپاستون(HARPASTON) می نامیدند . البتهبازی آن با توپی بود که درونشماسهو یا شن بوده است . وقتی انگلیسی ها بهیونانرفتند ورزشی آوردند به نامهارپاستیوم (HARPASTIUM) که آن هم با توپبازی می شد و این زمینه ای بود تا فوتبال درانگلیسبه مدرنی امروز برسد . هیچکسدقیقا زمان شروع فوتبال را نمی داند و مورخان تا آنجاییکه نوشته اند درروستاهای انگلیسی حدود 1000 سال قبل بازی باتوپ وجود داشته است و بعد از مدتی تیم های مختلف روستایی شروع به مسابقه با همدادند و ظاهرا شیوه بازی طوری بوده است که تیم ها سعی بر این داشتند توپ را (غالبااز سر تو خالی گاو یا چیزهای شبیه به آن بوده است) بهمنطقه دفاعیحریف برسانند . (درانگلیس بیش از 200 سال قبل مردم در خیابان ها فوتبال بازی می کردند)درقرن 14 این بازی به قدری محبوب شد کهپادشاهانگلیس آن را غیر قانونی خواند ولیمردم هیچ توجهی به آن نکردند و جذابیت این بازی به حدی بود که با توجه به غیرقانونی بودنش بخصوص میان روستاییان بازی می شد و مقامات مسئول در سال 1572 مجبور بهتسلیم در مقابل خواسته مردم شدند و فوتبال را قانونی اعلام کردند . 250 سال بعدطبقه اشراف رفته رفته به این ورزش روی آوردند و از دیدن و بازی کردن فوتبال لذت میبردند و بالاخره بخاطر نفوذی که در طبقه حاکم داشتند و علاقه و تمایلشان به فوتبالباعث شد که تصمیمی برای پیاده کردن یکشیوه کلاسیکدر قوانین فوتبال اتخاد نمایند . در دهه 1800 میلادی مدرسه های معروف انگلیس این ورزش را به عنوانتفریحمحصلین دربرنامه درسیگنجانیدند ولی تمامی مدارس ازیک قانون خاص در فوتبال پیروی نمی کردند . هر مدرسه قانون مخصوص به خود داشت . سپسدر سال 1823 فوتبال به صورت معمول رسمیت یافت و در سال های 1848 و 1862 فوتبال درسطح انگلستان یکپارچه شد و حتی کتابی به نام (ساده ترین ورزش) نوشتن شد که مشتمل برقوانین اصولی فوتبال آن زمان بود .
majid-kashan آنلاین نیست.  
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 23 مرداد 1397 10:29 ق.ظ

Awesome postings. Appreciate it.
sildenafil generic uk price of viagra uk viagra prescription viagra online with a prescription can i buy viagra over the counter where to buy viagra online where can i buy viagra from order online pharmacy safe to buy viagra online viagra online doctor
سه شنبه 23 مرداد 1397 07:26 ق.ظ

Fantastic info. Regards.
cheapest generic viagra uk online generic viagra pharmacy can i buy viagra online sildenafil sildenafil viagra cheap uk buying viagra ireland best buy for viagra cheap viagra online pharmacy viagra viagra buy viagra can you purchase viagra online
سه شنبه 23 مرداد 1397 01:55 ق.ظ

Thanks a lot. Quite a lot of facts!

cialis for daily use cialis generico milano tadalafil 5mg cialis pills boards cialis without a doctor's prescription price cialis per pill precios de cialis generico cialis patent expiration cialis name brand cheap cialis tablets
دوشنبه 22 مرداد 1397 11:04 ب.ظ

Regards. Quite a lot of info!

acheter du cialis a geneve cialis from canada price cialis per pill cialis online we use it 50 mg cialis dose cialis mit grapefruitsaft click here to buy cialis low cost cialis 20mg tadalafil 5mg cialis dosage
یکشنبه 21 مرداد 1397 03:20 ب.ظ
Your means of describing everything in this post is in fact pleasant, every one can simply be aware of it,
Thanks a lot.
چهارشنبه 17 مرداد 1397 10:43 ب.ظ
Piece of writing writing is also a fun, if you know after that you can write or
else it is complicated to write.
چهارشنبه 17 مرداد 1397 02:47 ب.ظ
The too much consumption of non prescribed painkillers is the main reason for
the syndrome. accutane for acne
شنبه 13 مرداد 1397 06:47 ب.ظ
tree horoscope horoscope education predictions virgo
daily love horoscope romantic horoscope scorpio what is scorpio love horoscope for today
chinese horoscope relationships dragon rabbit horoscope june 6 birthday anime horoscope fairy tail july 31 born horoscope leo horoscope bad traits free horoscopes online full horoscope new horoscope dates libra what my horoscope
relationship horoscope daily aries man and gemini woman love horoscope glo scorpio love horoscope how do
you know your own horoscope horoscope on phone real virgo horoscope today january 30
1987 horoscope chinese horoscope signs by year neptune in tamil
horoscope april love horoscope for aries yearly horoscope virgo cancer man horoscope today this year horoscope for cancer oracle horoscopes cancer daily
love horoscope app love horoscope aquarius single what is my horoscope for today cancer aquarius and gemini horoscope for
today virgo june horoscope ganesha weekly horoscope for scorpios today's
horoscopes in hindi chinese horoscope snake daily
chinese horoscope signs by date cancer horoscope appearance
astrology daily horoscope virgo love horoscope for aries and
scorpio chinese horoscopes in spanish january 6 birthday horoscope august 19 1988 horoscope friendship daily
horoscope horoscope virgo week ahead scorpio monthly love horoscope july weekly horoscope aries in urdu
ask oracle libra love horoscope today's horoscope for virgo in marathi daily career horoscope virgo horoscope for may 1 birthday this year horoscope for libra
پنجشنبه 11 مرداد 1397 06:51 ق.ظ
horoscope du mois de novembre pour sagittaire horoscope capricorne caractere femme horoscope du jour sante poisson le meilleur horoscope horoscope du mois de janvier
2018 horoscope et tarot du jour horoscope vierge celibataire du
jour horoscope vierge juin 2017 sante horoscope du jour verseau homme amour horoscope poissons jour horoscope voyance horoscope du jour signe de
la vierge gemeaux horoscope du jour femme horoscope art de vivre horoscope signe balance du jour horoscope du jour
balance argent horoscope vierge 1er decan du jour google horoscope du jour horoscope gemeaux du jour elle horoscope horoscopes horoscope du verseau 2018 horoscope art de vivre horoscope verseau novembre horoscope sagittaire juin 2017 travail horoscope canadien horoscope capricorne amour horoscope de mon couple horoscope septembre taureau 2017
horoscope de ce jour balance horoscope du jour lion celibataire horoscope
decembre verseau courrier international horoscope verseau horoscope
du jour tres detaille madame le figaro horoscope horoscope du mois de juin capricorne horoscope lion symbol fevrier
horoscope signe horoscope du jour vierge 3eme decan horoscope du
mois cancer horoscope pour femme enceinte horoscope annuel capricorne horoscope
glamour cancer horoscope ete capricorne horoscope sagittaire mois
par mois 2017 les horoscopes avec dates horoscope du jour balance temporel horoscope verseau 15 fevrier horoscope balance avril
meilleur site horoscope du jour astrologie horoscope 2017 mon horoscope du jour euromillion
دوشنبه 8 مرداد 1397 02:32 ق.ظ
porno anal hd sex game film porno culte sex femme arab ringer porno sex sites web cam amateurs sexe amateur massage jeune lesbienne
porno cam live sexe sexe gratuit sur webcam ideo porno site de sexe gratuit video sex toy film porno massage gay
men sex hermaphrodite sex revues porno ultimate sexe porno black
women video porno noire teen hot sex sexe a la webcam xxx sexe porno gratuit femmes rondes video porno full hd you tub porno tenn porno porno petit fille grandpa porno sex culotte video sexe du jour porno annee 90 porno manga gratuit
defloration porno video sex pokemon nabila sex mature porno sexy webcam video porno porno cambriolage hup porno manga porno hard sexe video gratuit porno sex hd filme porno homosexuali just porno
tv message sexe film porno maroc sexe cuir kate upton sexe fat porno
یکشنبه 7 مرداد 1397 07:01 ب.ظ
tirage tarots amour pierre repond tarot virtuel tirage tarot argent gratuit
tarot ff gratuit tirage gratuit du tarot tarot imperatrice et ermite tarot du jour
gratuit amour tarot divinatoire sante tirage tarot divinatoire en ligne tarot la
lune en amour tarot gratuit selon ton avenir tarot sans atout oracle tarot gratuit livre pour apprendre
a jouer au tarot tarot hermite amour avenir tarot
tarot oracle amour belline programa tarot tvi tarot gratuit interpretation immediate tirage tarots marseille
tarot latin divinatoire hermite tarot sante tarot le pendu et l'amoureux tirage tarot divinatoire
immediat gratuit voyance tarot en direct gratuit association carte tarot maison dieu
tarot amour prenom gratuit tarot torrent tarot amour tirage le grand livre du tarot cabalistique
pdf croix celtique tarot tarot gitan gratuit en ligne tirer
au tarot gratuit le pape tarot tarots amours gratuits
tarot 2016 gratuit en ligne carte tirage tarot tarot
aufeminin tarot divinatoire amour du jour magie voyance
tirage tarot marseille gratuit tirage tarot et
oracle gratuit avenir tarot 2016 tarots tirage gratuit immediat oracle tarot lucy cavendish carte au tarot tarot d or jouer tarot gratuit en ligne tarot gratuit oui
non iza voyance gratuite en ligne amour tarot tarots en ligne gratuits tarot amour immediat gratuit ligne
یکشنبه 7 مرداد 1397 11:34 ق.ظ
film porno gratis trans hotel san leo sessa aurunca sesso dal ginecologo porno gratis con rocco
youporn sesso video porno gratis sessantenni solo porno italiano video
sesso con infermiera youtube video film porno gratis videos porno gratis pornhub travestiti che fanno sesso
sesso doppia penetrazione video sesso con due uomini miley cyrus
sesso sesso a savona incontri sesso pistoia video porno gratis
autobus italia uno porno film porno anziane gratis notizie cronaca sessa aurunca video gratis
donne che fanno sesso annunci sesso a trieste video
di donne mature che fanno sesso sesso in spiaggia xxx sesso assicurato com video porno gratis mamme
mature ragazze per sesso milano sesso a pattaya sesso tra moglie
e marito video porno italia xxx film porno 2014 italiano video sesso arabo incesto
porno videos gratis sesso a ravenna il miglior sito porno gratis porno italiano sexy fratello scopa sorella porno
italiano canali porno tv gratis sesso a catanzaro spy cam porno italia siti video porno
italiani gratis sesso orale pompini porno fumetti gratis
video sesso bus cowgirl il nuovo sesso sesso a desenzano sesso prima volta porno sesso nei cinema porno sesso in vendita
amateur italia porno porno solo italiano
یکشنبه 7 مرداد 1397 08:25 ق.ظ
free tarot reading pick a card the world tarot future relationship chariot tarot card meaning
love tarot ace of pentacles future tarot arcana 21 housewives tarot cards free tarot yes
and no oracle james tarot middlesbrough tarot card reading deck tarot devil future tarot of the sephirot
deck egyptian gnostic tarot cards decans tarot pisces tarot card meaning free relationship tarot card reading online tarot king
of swords and high priestess tarot classes online tarot judgment health wicca tarot decks tarot magick hot pant 9
of wands love tarot are online tarot card readings accurate tarot card interpretation tarot cards minor arcana meanings free
tarot catd reading live tarot love queen of cups tarot reversed king of swords tarot
future seven of pentacles tarot card meaning tarot 4 of wands free tarot card
reading love oracle msn tarot daily best tarot decks for shadow work tarot for all
seasons free money tarot card spread free crowley tarot reading tarot help online temperance reversed tarot forum capricorn tarot
card today tarot love cards reading 4 of swords tarot love xiii tarot card meaning tarot 6 of wands tarot
taurus sept 2017 reversed hermit tarot meaning tarot 4 of wands relationship 10 card tarot reading spread future tarot card
reading free tarot true love reading tarot ace wands
feelings ace of wands tarot meaning work
شنبه 6 مرداد 1397 09:27 ب.ظ
rencontres entre celibataires paris rencontre geek lille rencontre motard avis agence de rencontre shawinigan numero
de telephone pour rencontre rencontres trav rencontre d'amis au canada rencontre lesb rencontres carcassonne rencontre lesb tripadvisor la rencontre perpignan les site de rencontre 100
gratuit sans inscription blog rencontre ado site pour rencontre amicale
ado rencontre sans inscription forum rencontre seniors site de rencontre de nouveaux amis
rencontre figeac gratuit rencontres 29200 rencontre sex aquitaine site de rencontres amicales gratuit site de rencontres sexe site de rencontre ado facile rencontre gratuite 77 application android rencontre ado rencontres seniors dans l'oise comment
trouver l amour a 40 ans rencontrer des filles quand on est
timide bon site de rencontre rencontre avec routiers site de rencontre gratuit femme mure rencontre
femme idf rencontre d'hommes et femmes d'affaires site de
rencontre ado pas d'inscription numero de telephone pour rencontre rencontres bas rhin appli rencontre
localisation site de rencontre ado sans s'inscrire rencontre homme
femme islam rencontre avec des hommes celibataires site de rencontre gratuit
femme russe rencontrer l'amour apres 40 ans site rencontre
militaire gratuit rencontre estonienne message premier contact site rencontre site de rencontres amicales au feminin rencontre entre sportif rencontres bretagne
29 bon site de rencontre forum rencontrer des femmes a prague
rencontres par sms
جمعه 5 مرداد 1397 06:46 ب.ظ
who is winning the election today how to do squats with weight
bar what is minimum wage what color makes brown and
yellow when life gives you lemons portal what does goat mean sports how long does it take to get to mars nasa how to cook rice in a rice cooker how to get taller how to wear saree
with open pallu what time is sunset in maui is pluto a planet nasa how
to download videos from youtube on android how to tell if a
guy likes you quiz how to make paper flowers for wall how to reduce weight
naturally at home how many continents are there in elder scrolls when to take a
pregnancy test after period how the market works
answers what is the temperature on mars what time does costco
close on friday how to sell on amazon how to make gravy without broth 1.609344
kilometers how long does it take to get to mars at the speed
of light how much is my car worth trade in what is human resources
33.8140227 US fluid ounces how many calories in an egg yolk how many kilometers in a mile conversion can dogs eat
grape seed oil when did slavery end who is the richest man in the world
2018 today when is memorial day 2019 how old is kylie jenner and tyga what is an isotope example what do you do for fun how old is dolly
parton country singer how to clean makeup brushes with baby shampoo how many pounds in a ton of
gravel how to draw a nose from side how to cook brussel sprouts without oil how to draw pokemon book how to divide fractions into decimals how to get more follower on instagram without following how
to tie a bowtie on someone else what does tbh mean in text message what
does otp mean in text how to earn money online marketing how to clear cache
on iphone x what time is it in hawaii kauai right now
جمعه 5 مرداد 1397 01:23 ق.ظ
numerology tarot major arcana universal tarot deck two of swords tarot meaning love tarot drone website
two aces in a tarot reading death tarot future relationship three of cups tarot meaning tarot card reading app for android
reversed hermit tarot meaning christian tarot cards can you do your own tarot card reading death tarot card future position stepping stones tarot
osho tarot card reader tarot card yes no question six wands tarot feelings
tarot reading how to start tarot reading san diego
free egyptian tarot spreads magic the gathering
tarot cards tarot lovers high priestess tarot card no
12 12 tarot card spread princess of wands tarot love naot tarot shoe free tarot tarot
card meanings three of wands reversed tarot card decks list tarot six of wands as
a person llweyn tarot trusted tarot the high priestess sylvia's palm and tarot card reading the dark carnival tarot tarot card
in hindi tarot card reading san diego ca free
animal spirit tarot reading my single tarot card reading nine of pentacles
tarot tarot latin online sagittarius tarot card reading what
tarot card means atlantis tarot reading wheel of fortune tarot card interpretation black
cats tarot maria kurara taurus tarot weekly love horoscopes
mini tarot tarot card reading full deck horseshoe tarot spread the hermit
tarot meaning love tarot pregnancy gender free tarot reading career money
پنجشنبه 4 مرداد 1397 10:18 ب.ظ
piratas porno videos porno despedidas videos porno de lesbianas sexo xxx hd
cine sexo buscar videos porno peliculas pornograficas incesto ver videos porno gratis en castellano peliculas
eroticas con sexo cine porno retro porno espnol
video de sexo en espanol sexo loco sexo gratis travesti
sexo casero trio vidios pornograficos porno piss sexo xxx en espanol peliculas porno gratis espanol rebeca perea video porno videos
porno amateur espanoles chatroulette sexo chat espana sexo sexo entre dos chicas videos porno gratis
maduras espanolas videos porno italianos gratis contactos sexo gandia
mejores fotos porno sexo mujer sexo relax porno violadas sexo casual barcelona videos porno casero espanol porno
triple penetracion sexo en nueva york youtube video sexo gay espanol telefono sexo videos porno cruising web contactos sexo comic porno gratis embarazo sexo bebe sexo peliculas erotismo sexo peliculas porno para movil ver videos gratis sexo videos
porno xxxl caperucita roja pornografica sexo espanola sexo contactos fotos pornos xxx
kamasutra porno
پنجشنبه 4 مرداد 1397 11:47 ق.ظ
tirada tarot gratis en linea tarot del amor hoy tauro tarot el
ermitano tarot terapeutico tirada tarot gratis cartas gitanas foro en femenino tarot tarot sin preguntas curso tarot terapeutico veet
pramad tarot magico del amor tarot y cabala pdf tarot por
television tarot gitano del amor gratis 2016 carta del tarot 8 de
oros tarot de amor gratis 2016 virgo tarot mayo 2017 tarot del amor si o no horoscopo de hoy cartas del tarot
gratis esoterismo y tarot gratis tarot gratis runas galletas de la
suerte enamorados gratis tirada tarot amor gratis lectura tipo de tarot gratis carta del tarot egipcio 33 tarot
futuro tarot gratis acuario octubre 2015 tarot el oraculo celta gratis tiendas de
tarot santiago centro tarot tiradas gratis si o no tarot queen of wands
feelings tarot de las hadas celtas gratis poner linea de
tarot para tirar las cartas del tarot gratis roberto
tarot bilbao tirada de tarot 6 cartas tarot arcanos amor ver las
cartas de tarot gratis curso de tarot de marsella gratis pdf tirada de tarot
futuro gratis tarot del trabajo gratis 2016 tarot diablo mundo combinacion de cartas del tarot el
diablo tarot gratis del amor para capricornio tarot 0 41 bueno tarot de infidelidad consulta de tarot gratis por whatsapp tarot arcano punto tarot sagitario septiembre 2015 tarot si ono instantaneo tarotistas buenos y
baratos horoscopo tarot de hoy y tirada del dia carta del tarot egipcio 33 tarot carta del diablo
پنجشنبه 4 مرداد 1397 07:19 ق.ظ
video one sexe cambriolage porno video sex maman video porno
kim kardashian massage thailandais porno porno renoi video sex exib blacks
porno classic sex sexe gratuit cam filme porno incest gaelle garcia diaz porno you tub porno porno enorme seins video sexe branlette sex cam gratuit porno nikita le sexe de ma femme oksana porno porno gratuits video sexe tape amateur porno exhib classic sex symbole sexe sex vid porno arab site
de rencontre porno gratuit photos porno mature grand sex
sex tupe films porno lesbiennes sex woman porno q red sexe fille nue
porno clip sexe gratuit hot sex tub porno gay straight porno film xxx series porno videos sexies porno henati sex etrange
gros sex porno porno porno lingerie mature porno fille sexy
sexe straming porno public agent video couple sex pipi sexe
چهارشنبه 3 مرداد 1397 09:54 ب.ظ
chica busca chico lanzarote actividades para conocer gente en bogota contacto mujeres en tenerife anuncio
sex oviedo anuncios sexo cantabria foro conocer gente
ourense buscar numero de mujeres solteras chica busca sexo chicas
buscan chicos en malaga como conocer mujeres por internet busco chica para sexo contactos mujeres
torrevieja contacto mujeres mallorca formas de conocer gente online conocer gente zaragoza conocer gente de madrid sex anuncio chico busca
trabajo contactos hombres para mujeres como
encontrar personas por internet en colombia conocer a mujeres gratis mujer busca hombre en montevideo con foto telefonos mujeres solteras conoce mujeres solteras conoce gente nueva twoo viajes para conocer
gente chico busca trabajo paginas web gratis para conocer amigos encuentros sexuales
chico busca chico castellon chicas buscando pareja contactos de chicos en el salvador milanuncios contactos con mujeres coruna webs para conocer amigos chica busca chico jerez chicas buscan empleo en quito contactos con mujeres badajoz app conocer gente
seria chica busca chico en ibiza bares para conocer mujeres df
contactos con mujeres en lleida donde puedo conocer chicas
por internet conocer mujeres gratis contactos de mujeres en murcia mujeres latinas solteras contactos con mujeres en ceuta conocer gente cordoba
pagina para conocer personas cristianas contactos con mujeres en marbella app para conocer gente de otros paises busco chica en murcia
چهارشنبه 3 مرداد 1397 05:58 ب.ظ
sex drugs and alcohol worksheets sisters sexperts queers ben ten porn sex hurts
the first couple times milf teen porn free hot lesbian porn strippers porn ray
j sex tape sister porn is sex good for your heart rate causes increased female sex drive iphone sex emoji copy and paste tumblr sexualizing pennywise sexy blonde sex mature women sex videos home made sex video sex change cost australia why porn is bad girls
having sex free lesbian sex videos whale sex we tv sex box
full episode sexy halloween costumes for girls fat mom porn whatsapp sex emoji art porn me percy jackson sex stories truth or dare sex chat story line porn sloppy seconds
quotes hockey kinky sex ideas to drive him wild i love sexuality how to enjoy
sex best sex positions when pregnant sex big little lies sex appeal wipes bird sexuality free
amateur porn jail porn angela white porn cat sexes get along best lily
carter porn sex consent form app we had sex too soon now
what scorpio sexuality male sex drugs and rock n roll t shirts all sexualities
and what they mean good sexting apps black mamba sex
pills wholesale the best sex sex on a beach drink
چهارشنبه 3 مرداد 1397 12:20 ق.ظ
rencontre gueret rencontre thailande gratuit soiree rencontre amicale les nom des
site de rencontre faire des rencontres amicales rencontre adulte
gratuite rencontre asexuel pub site de rencontre restaurant site re rencontre juif rencontre avec hommes d'affaires site de rencontre 40 ans facebook rencontre homme rencontre speed dating toulouse rencontre femme nord pas de calais site de rencontre toulouse rencontres versailles sit de rencontre pour ado sans inscription rencontres amicales seniors perpignan comment rencontrer l'homme de sa vie islam rencontre
de fille celibataire rencontre coquine bordeaux rencontrer un garcon bien soiree rencontre celibataire laval appli rencontre gratuite rencontre femme paris rencontre coquine sur bordeaux site de rencontre parents celibataires rencontre femme
jura rencontre trans toulouse rencontre ado cool site de
rencontre gratuit pour baiser site de rencontre 100 gratuit 37 site rencontre amicale totalement gratuit facebook rencontre homme site de rencontre
pour parent celibataire gratuit site rencontre lyonnaise rencontre carignan 08 site rencontre naturiste photo texto rencontre d'un soir tous les site de rencontre 100 gratuit rencontre colomiers naturiste rencontre
rencontres sans inscription travesti paris rencontre site de rencontre gratuit 31 ado rencontre geolocalisation android
1er site de rencontre ado rencontres amicales dans l'oise rencontre denain rencontre avec femme rencontre pour 1 nuit
دوشنبه 1 مرداد 1397 06:06 ق.ظ
gemini daily horoscope astrology zone jupiter in scorpio vedic astrology
astrology 101 the basics astrology sign for aquarius april
20 birthday astrology profile july 4th 1988 astrology
astrology symbol meanings free astrology online prediction saturn return astrology zone zee tamil astrology program january 5
astrological sign how can i know my future husband name by astrology
astrology aspect patterns blood moon astrology libra magi astrology synastry aspects astrological sign scorpio meaning astrology for pisces
this month astrological society of kansas city astrology
mobile app august 20 1968 astrology how do you find out your astrology sign ganesh astrology by date of birth time
rising sign always astrology top astrologer in mumbai mumbai maharashtra saturn astrology keywords color astrology nails ceres in magi astrology
astrological forecast for libra vastu shastra and astrology moon sign calculator
vedic astrology professional astrologers association daily horoscope cafe astrology
aries eleventh house vedic astrology astrological sign july 22 astronomical society eclipse glasses astrology personalities profile astrology for
everyone august 28 birthday astrology yellow topaz ring astrology astrology pendants astrology zone daily horoscope cancer ketu astrologykrs
what does conjunct mean in astrology august 21 1989
astrology what does mercury sign mean in astrology numerology astrology virgo astrology mythology ashwath shankar astrologer tips zodiac signs astrology libra may 26 astrological sign osho quotes on astrology
دوشنبه 25 تیر 1397 11:04 ب.ظ
imagenes porno gratis porno comer cono sexo wiki
cine porno gay gratis sexo mexicanas escenas de sexo de spartacus
tias buenas sexo porno liberal actores porno gays porno stars espanolas videos porno abuelitas zona porno gey sexo trios gratis porno culo gordo sexo casero
arabe peliculas y videos porno gratis sexo telefono gratis video sexo vecina porno italy porno arab actrices porno
inglesas porno anal dolor porno tetas naturales orgasmos pornograficos sexo premium videos
porno espanoles droga del sexo sexo en la playa porno casting porno falso paginas porno hd videos porno
gay gratis chicas sexo cordoba peliculas porno gratis espanol sexo bragas porno negras culonas
sexo l youtube del sexo aplicacion porno cine porno gay gratis vifeos porno tetas porno videos porno
sexo oral sexo herotico videos porno coche videos largos de sexo videos porno abuelos megan fox porno relatos de sexo anal video sexo casero espanol porno moviles
gratis sexo x videos
شنبه 23 تیر 1397 06:14 ب.ظ
anuncios chico busca chica chico busca chica rd anuncios sexo
las palmas chica busca chico en pamplona chica buscando pareja chicas q buscan novio chicas
dominicanas buscando mujeres despedida de soltera
pareja busca chica trio conocer gente vitoria mujeres solteras con hijos contactos
con mujeres en torrevieja chica busca chico por wasap
contactos de mujeres en cartagena milanuncios contactos mujeres barcelona contactos mujeres ibiza chico busca chico
lugo app para conocer personas gratis anuncio sexo
madrid conocer gente de espana en facebook mejor
pagina para conocer gente conocer gente en jaen chica busca chico en ourense aplicaciones android para conocer gente
milanuncios.com contactos mujeres valencia contactos mujeres mayores contactos chicas wasap
conocer gente gratis en asturias donde conocer mujeres maduras chicas q buscan novio
contacto con chicas cubanas citas por internet para conocer personas chico busca chico castellon busco mujeres para novia milanuncios
granada contactos con mujeres anuncio sex cantabria contactos chicas huesca sitio para conocer gente venezuela
milanuncios.com contactos con mujeres busco mujer soltera o separada de
40 anos mil anuncios chicas granada contactos mujeres talavera dela reina conocer
gente de todo el mundo aplicaciones para conocer gente chile busco chico para follar contactos mujeres badajoz segunda mano contacto con mujeres mujeres solteras en queens new york
contactar con mujeres casadas conocer mujeres por wasap contactar con mujeres gratis
شنبه 23 تیر 1397 03:08 ب.ظ
contactos lucena mujeres conocer gente extranjera en mexico milanuncios contactos mujeres bilbao donde buscar mujeres en cuba milanuncios malaga contactos mujeres conocer chicas interesantes conocer
gente cristiana conocer gente de cordoba argentina conocer gente joven chat para conocer gente android milanuncios contactos
mujeres benidorm chico busca hombre en miami mil anuncios sexo
barcelona sitios web para conocer gente de todo el mundo milanuncios.com
contactos mujeres contactos chicas cantabria grupos para conocer gente
como conocer mas gente en facebook chico busca chico tudela chico busca chico en lorca contactos mujeres en cordoba contactos mujeres para citas
chica busca sexo sin compromiso como conocer gente de
otro pais por internet chica busca chico sevilla milanuncios como conocer a gente
de otros paises chicas de contacto en sevilla grupos para conocer chicas en facebook contactos con mujeres cordoba grupos para conocer gente en cartagena
chicas buscan sexo barcelona como conocer a gente de otros paises contactos mujeres
ourense contactos mujeres palma mujeres solteras cristianas chica
busca apoyo economico apodaca conocer gente en burgos conocer gente joven barcelona contacto con mujeres gordas
gente de tu zona chica busca sexo alicante conocer gente on line
en argentina chico busca chica en sevilla conocer amigos x internet
milanuncios tenerife contactos mujeres webs conocer gente
pagina para conocer a gente conocer chicas venezuela donde
conocer gente gay numero de mujeres solteras whatsapp contacto
con mujeres en girona
شنبه 23 تیر 1397 08:53 ق.ظ
hvordan sende gratis sms på nettet hvor treffe damer i oslo gratis dejtingsidor flashback norwegian dating customs helt gratis dating
sider test dating sider gratis thaidamer i norge kontaktannonser thailand kontakt gamla damer beste gratis datingsite gratis dating sider uden betaling kristen date gratis hvordan få kontakt med jenter gratis chattesider møte eldre damer oslo dating pa nett finn dameron tumblr fri dating i norge finn eldre kvinner nett chat 24 c-date
test chat med lege pa nett gratis nettsvindel dating 100 procent
gratis datingsites top 10 norwegian dating sites chat med jenter datingsider test datingsider for par gratis dating chats datingsider seriose gratis sms da internet gratis chat dating sider test datingsider hvilken datingside er bedst speed dating oslo ny dating app
norge c date now gratis dating app iphone gratis sms på nätet utan registrering kontaktannonser 50+ gratis
nettdating norge kontaktannonser thailand dating sider i norge hvordan treffe damer fri chat
norge chat norge iphone gratis datingside forste
date tips for menn gratis sms på nett 1881 mote jenter nettdating tips
جمعه 22 تیر 1397 11:20 ب.ظ
ryska kontaktsidor kontaktsidor test internet dejting psykologi basta datingsidan som ar gratis kan man hitta kärleken på nätet dejtingapp for unga
kvinna söker rik man kontaktannons ryska kvinnor bästa dating appar snyggaste tjejerna pa instagram dejt stockholm aktivitet kvinna
soker man malmo singelträff malmö nyar singel malmo romantisk dejt malmö gratis dejtingsajter for unga snyggaste tjejerna kontaktannonser sverige köpa stora stenar skåne traffa
aldre kvinnor dejting app sverige singlar chatt grus singel ålesund soker kvinna singelträff kopa singel grus vasteras kärlek på nätet gratis 100 gratis kontaktannonser
dating sverige gratis kopa singel helsingborg dejt tips
malmö 100 gratis dating site in nederland helt gratis date sidor 100 gratis dating
site in nederland gratis dejtingsajter för äldre
delta flight check in procedure bästa dating app hur manga
procent ar singlar i sverige singlar nära dig app kvinna soker man i boras bästa dejtingställen stockholm snygga tjejers snap grus singel stockholm bra dejt stallen i stockholm kontaktsajter gratis date app iphone sverige nyårsfest för singlar malmö snygga tjejer facebook glada pannkakan dejting kontaktannons natet singelsten halmstad
جمعه 22 تیر 1397 08:29 ب.ظ
chat kostenlos sex gratis sauna porno gratis monster porno sex spiele
kostenlos rape porno gratis deutscher porno talk telefon sex geschichten download filme porno gratis deutscher porno stream porno oma kostenlos film porno gratis hd porno lesben kostenlos sex treffen kleve download filme porno gratis deutsche dicke frauen porno porno girls
deutsch porno dvd kostenlos porno milf gratis
versaute sex bilder blonde porno gratis deutsche amateur porno seiten gratis porno josefine mutzenbacher porno deutsche madchen gratis
porno big tits gratis porno hd kostenlose sex tube descargar porno gratis lesben porno videos kostenlos zeige deine sex bilder gratis porno girls sex treffen sofort bondage porno deutsch sex anime kostenlos sex porno lesben geile deutsche hausfrauen porno gratis
porno schweden peinliche sex geschichten lesben einfach porno porno
spiele deutsch porno gratis german porno girls deutsch
porno gratis italiano hardcore porno kostenlos porno gratis 100 gratis kostenlose sex
filne gratis oma porno films porno fuer frauen kostenlos sex girls kostenlos deutsche porno video free gratis porno arzt ficken porno gratis
جمعه 22 تیر 1397 08:03 ب.ظ
rencontre saint ouen site de rencontre pour handicapes mentaux rencontre coquine herault rencontre nantes gratuit site de rencontre totalement gratuit et fiable agence de
rencontres seniors rencontre plan de cuques rencontre brune rencontre 03 homme rencontre tarn et
garonne sites rencontres femmes site de rencontre pour noir
montreal rencontres entre particuliers sans inscription rencontres celibataires
grenoble apps rencontre gratuite sites rencontres angers rencontrer des
gens rencontre azur paca rencontre sans abonnement rencontrer gratuitement des femmes site de
rencontres gratuit pour les filles trouver site de rencontre gratuit rencontres par telephone portable rencontres gratuit rencontres avec des
femmes quel activite pour rencontrer des gens rencontre cougar tours rencontre
a saint etienne rencontre entierement gratuite site de rencontre russe homme site de rencontre geneve gratuit rencontre femme handicapee et celibataire
application mobile rencontre gratuite rencontre sexe a lyon cougar rencontre gratuit rencontrer l'homme de sa vie au travail rencontre 64
envie de faire de nouvelle rencontre rencontres avec femmes russes comparatif sites de rencontre message de rencontre avec une fille rencontre femme pas
de calais rencontre homme meaux quel activite pour rencontrer des gens
rencontre vincennes transgenre rencontre site rencontre avec femme canadienne
thailandaise rencontre site de rencontre britannique gratuit agence rencontre femme ukrainienne prix site de rencontre femme
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ملیکا رایجی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
مطالب وبلاگ من چگونه است
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
منبع کدهای جاوا و قالب وبلاگ

FARHAD.D.SH -->

صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید...

فالنامه
برای دیدن فال خود ابتدا نیت کنید سپس بر روی یکی از دایره های موجود کلیک کنیدتا فال خود را مشاهده کنید
دریافت کد فالنامه
Please wait ...

Loading by : MINOS

onLoad and onUnload Example