تبلیغات
درباره ی فوتسال و فوتبال - مقاله در مورد فوتبال
 
درباره ی فوتسال و فوتبال
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
سه شنبه 3 شهریور 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
فوتبال :
فوتبال یکبازیباتوپاست که بین دو گروه یازدهنفره صورت می گیرد، که هر یک قصد دارند با زدنگلهای بیشتر به حریف خود، برندهشوند. فوتبال غالباً توسط پاها بازی می شود، اما ممکن است بازیکنان از هر عضو دیگریبه جزء دست و بازویشان برای حرکت دادن توپ استفاده کنند. دروازه باناز این قاعده مستثنی است، و تنهاعضوی از تیم است که می تواند درزمینبازیتوپ را در دست بگیرد. آنچه درنزد مردم به عنوان فوتبال شناخته شده است ورزشی است که ملل انگلیسی به آن (Soccer)یا(Association) می گویند و با آن چهآمریکاییها وکاناداییها به آن فوتبال می گویند ، فرقدارد و بسیار ساده تر و عملی تر است . فوتبالبدون شک جذاب ترین و پر طرفدارترینورزشدنیا است . بیشترمردم جهان در اندک مدتشیفتهفوتبال می شوند . حتی کودک خردسالهمین کهتوپرا می بیند ، به طرفش میدود و آن را با پا می زند . اکثر جوانان و بزرگسالان علاقه مند به فوتبال برایگذراندن اوقات فراغت خود ، به این بازی روی می آورند و یا چون دیگران پایتلویزیونو در میدان هاتماشا گربازی فوتبال می شوند.بازی فوتبالپرهیجانو زیبا است و انسان را خیلی زود سرگرممی کند ، تا آن جا که در سال های اخیرشیوههایفوتبالنوین، مردم جهان را بیش از بیش به خود مجذوب کرده است. گفته می شود کهکشور ما بیشترین طرفدار را در سطحقاره آسیاداشته و دارد و از این جهت باکشورهایاروپاو دیگر کشورهای صاحب نام در فوتبالرقابت می کند اگر بخواهیم اینرقابتبه برتری بینجامد و فوتبال ما بیش ازپیشرشدکند ، ناگزیر باید اشکالات کمی و کیفیآن را از راهآموزشبهتر و آموزش زود رس بر طرف کنیم .اگرچه اطلاعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی اینورزشدر دست نیست ولیاز مطالب جالب و شخصی در موردتاریخچهآن اطلاع داریم . فوتبالامروزی به تدریج رشد کرده است ولی گفته می شود که نوعی از آن قبل ازحضرت مسیحعلیه*السلام بازی می شد . در چیننیز نوعی بازی شبیه به فوتبال در 2500 سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت . عکسهایمصریان نیز نوعی بازی شبیه بهفوتبال را نشان می دهد ولی دریونانیک بازی به ناماسپیشکیروزبه طرز جالبی به فوتبال امروزیشبیه است . فوتبال در سال 1894 از کشوربرزیلشروع شد . این ورزش به وسیله یچارلز میلربرزیلی که اجداد او انگلیسیبودند به مردم برزیل معرفی شد. در سال 1970 مسابقه ای بینایتالیاو برزیل برگزار شد . هیچ کس تصور نمی کرد که 800 میلیون نفر از مردم جهان ناظر براجرایمسابقهباشند . امروزه اکثر مردم جهان به فوتبال بیشتر از سایر ورزشها می پردازند . فوتبال مدرناز کشور انگلستان سرچشمه گرفتهاست . در ابتدا اختلافات عقیده ای بسیاری میان علاقمندانراگبیو فوتبال وجود داشت زیرا راگبی با دستو فوتبال با پا اجرا می شد . این مسئله در سال 1863 زمانی که طرفداران فوتبال شروعبه اجرای این ورزش توسط پاها کردند اتفاق افتاد . گروه دیگرانجمنراگبی را تاسیس کردند و بالاخره درسال 1871 این دو رشته ی ورزشی کاملا از یکدیگر جدا شدند . از آن زمان به بعد هر دورشته پیشرفت های شایانی نموده و طرفداران بسیاری پیدا کردند . فدراسیون بین المللی فوتبالدر سال 1904بنیان گزاری شد .اینفدراسیونوظیفه دارد که به نحوه ی اجرایمسابقاتنظارت داشته باشد . قوانین فوتبالبدون موافقت و تصویب سایرکشورهای عضو فدراسیون تغییر نمی کند . در سال 1920 بازیکنان فوتبال درمسابقات المپیکبلژیکشرکت کردندو در سال 1930 اولینجام جهانیدر کشوراروگوئهبرگزار شد
فوتبال در دنیا مقابلچشمان مثل جرقه می ماند . در هر جای دنیا این واژه انگلیسی در زبان های بین المللیبه سادگی رسوخ کرده . برای این امر دلیل خوبی است چرا که فوتبال مدرن به وسیلهانگلیسی ها اختراع شد . ولی وقتی درآمریکافوتبال گفته می شود . آمریکائیهافوتبال خشونت بار آمریکایی رااستنباطمی کنند . به هر جهت این لغت باعثاشتباه در درک معنای واقعی آن میان آمریکاییها شده است .
ریشه اینورزش در تاریخ:
سربازان چینی در حدود 2000 سال پیش ورزشی می کردندکه آن راتسوچو (TSUCHU)می نامیدند . تسو یعنی ضربهزدن با پا و چو یعنی توپ یا هر شی گوی مانند . در روز تولدامپراطوردر مقابل کاخ امپراطوری دو تیم درزمین مسابقه ای که گلی به ارتفاع 90سانتیمترداشت بازی می کردند که بازیکنانبرایسرگرمیامپراطور ودوستانو مهمانان به بازی می پرداختند . یکیاز امپراطوران به حدی این بازی را دوست داشت که یکی از اعضای شورای قضایی وقتی ازبازی انتقاد کرد دستور داد سرش را از تنش جدا کنند .
600 سال بعد همژاپنیها یک ورزشی شبیه به فوتبال داشتند کهآن راکماری (KEMARI) می نامیدند . البته بازیکماری تدافعی تر از تسوچو چینی بوده است . حتی قبل از چینی ها یونانی ها ورزشیاختراع کرده بودند که آن راهارپاستون(HARPASTON) می نامیدند . البتهبازی آن با توپی بود که درونشماسهو یا شن بوده است . وقتی انگلیسی ها بهیونانرفتند ورزشی آوردند به نامهارپاستیوم (HARPASTIUM) که آن هم با توپبازی می شد و این زمینه ای بود تا فوتبال درانگلیسبه مدرنی امروز برسد . هیچکسدقیقا زمان شروع فوتبال را نمی داند و مورخان تا آنجاییکه نوشته اند درروستاهای انگلیسی حدود 1000 سال قبل بازی باتوپ وجود داشته است و بعد از مدتی تیم های مختلف روستایی شروع به مسابقه با همدادند و ظاهرا شیوه بازی طوری بوده است که تیم ها سعی بر این داشتند توپ را (غالبااز سر تو خالی گاو یا چیزهای شبیه به آن بوده است) بهمنطقه دفاعیحریف برسانند . (درانگلیس بیش از 200 سال قبل مردم در خیابان ها فوتبال بازی می کردند)درقرن 14 این بازی به قدری محبوب شد کهپادشاهانگلیس آن را غیر قانونی خواند ولیمردم هیچ توجهی به آن نکردند و جذابیت این بازی به حدی بود که با توجه به غیرقانونی بودنش بخصوص میان روستاییان بازی می شد و مقامات مسئول در سال 1572 مجبور بهتسلیم در مقابل خواسته مردم شدند و فوتبال را قانونی اعلام کردند . 250 سال بعدطبقه اشراف رفته رفته به این ورزش روی آوردند و از دیدن و بازی کردن فوتبال لذت میبردند و بالاخره بخاطر نفوذی که در طبقه حاکم داشتند و علاقه و تمایلشان به فوتبالباعث شد که تصمیمی برای پیاده کردن یکشیوه کلاسیکدر قوانین فوتبال اتخاد نمایند . در دهه 1800 میلادی مدرسه های معروف انگلیس این ورزش را به عنوانتفریحمحصلین دربرنامه درسیگنجانیدند ولی تمامی مدارس ازیک قانون خاص در فوتبال پیروی نمی کردند . هر مدرسه قانون مخصوص به خود داشت . سپسدر سال 1823 فوتبال به صورت معمول رسمیت یافت و در سال های 1848 و 1862 فوتبال درسطح انگلستان یکپارچه شد و حتی کتابی به نام (ساده ترین ورزش) نوشتن شد که مشتمل برقوانین اصولی فوتبال آن زمان بود .
majid-kashan آنلاین نیست.  
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


پنجشنبه 10 اسفند 1396 07:22 ب.ظ
با تشکر برای به اشتراک گذاشتن افکار خود را در ماریو. با احترام
یکشنبه 6 اسفند 1396 04:44 ق.ظ
بخش جذاب از محتوا. من فقط گول زدم
بر روی وب سایت شما و در پایتخت یونایتد می گوید که من در واقع دوست دارم
حسابهای وبلاگ خود را حساب کنید به هر حال من به اشتراک های شما و حتی موفقیت شما را دریافت خواهید کرد
پذیرش به طور مداوم به سرعت
شنبه 5 اسفند 1396 06:22 ق.ظ
این یک قطعه شگفت انگیز از نوشتن به نفع تمام بازدید کنندگان وب است.
من از آن مطمئن هستم.
جمعه 4 اسفند 1396 10:47 ب.ظ
بحث انگیزشی ارزش اظهار نظر است. انجام میدهم
بر این باورند که شما باید بیشتر در مورد این موضوع منتشر کنید، ممکن است آن را نداشته باشید
یک ماده تابو است، اما عموما مردم در مورد این موضوعات صحبت نمی کنند.
بعدی! بهترین ها!!
جمعه 4 اسفند 1396 08:54 ب.ظ
با درود! توصیه های بسیار مفید در این مقاله خاص!
این تغییرات کوچکی است که بزرگترین تغییرات را ایجاد می کند.
تشکر فراوان برای به اشتراک گذاری!
جمعه 4 اسفند 1396 05:54 ب.ظ
این اولین بار است که من اینجا را دیدم و من واقعا خوشحالم که همه چیز را در یک مکان خواندنی.
دوشنبه 30 بهمن 1396 06:29 ب.ظ
پست بسیار خوبی است من فقط بر وبلاگ شما تردید کردم و می خواستم ذکر کنم که من واقعا دوست داشتم گشت و گذار در اطراف پست های وبلاگ شما.
پس از همه من اشتراک شما بر روی خوراک RSS شما امیدوارم و امیدوارم که شما خیلی زود نوشتید!
دوشنبه 2 بهمن 1396 08:58 ب.ظ
این پست ارزشمند است چگونه می توانم بیشتر بیاموزم؟
پنجشنبه 28 دی 1396 12:25 ق.ظ
به طور معمول من در وبلاگ ها یاد نمی گیرم، اما می خواهم بگویم که این نوشتار بسیار تحت فشار بود
من سعی میکنم این کار را انجام دهم! سبک نوشتن شما به من شگفت زده شده است.

با تشکراز شما، واقعا پست عالی بود.
جمعه 24 آذر 1396 05:36 ب.ظ
روز خوب! این اولین نظر من است، بنابراین من فقط می خواستم به یک
فریاد بزنید و بگویم من واقعا از پست های وبلاگ شما خوشم می آید.
آیا می توانید سایر وبلاگ ها / وب سایت ها / انجمن هایی که با موضوعات مشابه در ارتباط هستند را پیشنهاد کنید؟
قدردانی آن
جمعه 17 آذر 1396 09:39 ب.ظ
Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed
reading it, you're a great author. I will be sure to
bookmark your blog and will eventually come back later in life.
I want to encourage that you continue your great posts,
have a nice day!
دوشنبه 13 آذر 1396 10:19 ب.ظ
یک سهم قابل توجه! من فقط این را به یک همکار فرستادم که انجام داد
تحقیق کمی در مورد این. و او در واقع به من دستور داد صبحانه فقط به خاطر من برای او کشف کرد...
لول پس اجازه دهید من این را دوباره بخوانم.... با تشکر از شما برای
وعده غذایی!! اما آره، ممنون از وقت خودتون برای بحث در مورد این موضوع
موضوع اینجا در وب سایت شما.
سه شنبه 7 آذر 1396 12:22 ق.ظ
آنچه که من نمی فهمم حقیقت واقعی است
خیلی راحت تر از شما انتظار داریم.

شما بسیار هوشمند هستید بنابراین شما در مورد این موضوع، ساخته شده، به طور قابل توجهی درک می کنید
من برای خودم تصور آن را از زوایای متعدد متعدد است.
به نظر می رسد مردان و زنان شبیه به آن نیستند، مگر آن چیزی است که باید انجام شود
زن بامزه! شخصیت شما عالی است. همیشه تفاهم خودرا خوب حفظ کنید!
جمعه 3 آذر 1396 04:50 ب.ظ
عالی، چه صفحه وب است! این صفحه وب اطلاعات مفیدی را برای ما فراهم می کند، آن را نگه دارید.
سه شنبه 30 آبان 1396 07:02 ب.ظ
لطفا به من اطلاع دهید اگر به دنبال یک نویسنده برای وبلاگ خود هستید.
شما برخی از پست های واقعا خوب و من فکر می کنم من می تواند یک دارایی خوب است.
اگر میخواهید برخی از بارها را بخرید، دوست دارم نوشتن کنم
برخی از محتوا برای وبلاگ شما در عوض برای لینک به من.

اگر علاقمندید برایم ایمیلی بفرستید. به سلامتی!
پنجشنبه 18 آبان 1396 12:13 ق.ظ
این نخستین بازدید من در اینجا است و من واقعا خوشحال هستم که همه چیز را به تنهایی بخوانم
محل.
شنبه 13 آبان 1396 09:31 ب.ظ
HEYA من برای اولین بار اینجا هستم. من در این هیئت مدیره حضور داشتم و در یافتن آن واقعا مفید بودم و به من کمک زیادی کرد.
من امیدوارم که یک چیز را پشت سر بگذارم و به دیگران کمک کنم
من
شنبه 13 آبان 1396 06:39 ب.ظ
سلام! من می دانم که این تا حدودی موضوع است، اما من تعجب کردم اگر شما می دانستید که در آن من
می تواند پلاگین کپچا را برای فرم نظر من پیدا کند؟
من از همان پلت فرم وبلاگ به عنوان شما استفاده می کنم و مشکل پیدا کردن آن را دارم؟
خیلی ممنون!
چهارشنبه 10 آبان 1396 07:34 ب.ظ
شما واقعا آن را به نظر می رساند بسیار آسان به همراه ارائه خود را با این حال من در پیدا کردن این
مهم است که در واقع یک چیز است که من فکر می کنم من هرگز درک نمی کنم.
این نوع احساس بسیار پیچیده و بسیار گسترده برای من است.
من منتظر انتشار بعدی شما هستم، من تلاش خواهم کرد تا برگردم
از آن
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:41 ب.ظ
در این زندگی شلوغ، واقعا به سختی می توان اخبار را در تلویزیون گوش داد، بنابراین به سادگی استفاده می کنم
به همین دلیل جهان را در اختیار دارید و آخرین اخبار را می گیرید.
چهارشنبه 10 آبان 1396 06:34 ب.ظ
پست عالی، بسیار آموزنده است. من تعجب می کنم که چرا کارشناسان متضاد این بخش انجام نمی دهند
این را بفهمید شما باید نوشتار خود را ادامه دهید من هستم
اعتماد به نفس، شما یک پایگاه خواننده بزرگ در حال حاضر!
دوشنبه 8 آبان 1396 09:44 ب.ظ
با تشکر از شما برای نوشتن خوب این در واقع یک حساب جادویی بود.
نگاهی به پیشرفت های بیشتر از شما لذت بخش تر! توسط
راه، چگونه می توانیم ارتباط برقرار کنیم؟
دوشنبه 8 آبان 1396 12:58 ب.ظ
من خواننده منظم هستم، چگونه همه شما هستم؟ این قطعه نوشت نوشته شده است
در این وب سایت واقعا لذت بخش است.
دوشنبه 8 آبان 1396 09:58 ق.ظ
شما در واقع یک وب مستر عالی هستید. بارگیری سایت
سرعت شگفت انگیز است این نوع احساس می کند که شما در حال انجام یک ترفند متمایز هستید.
علاوه بر این، مطالب است masterwork. شما انجام داده اید
یک فعالیت عالی در این زمینه!
شنبه 15 مهر 1396 03:14 ب.ظ
وب سایت فوق العاده عالی! آیا در حال اجرا یک وبلاگ مانند این
مقدار زیادی از کار را انجام دهید؟ من درک کمی از برنامه نویسی داشتم، اما امیدوار بودم که شروع کنم
وبلاگ خود را در آینده نزدیک. به هر حال، اگر شما ایده یا تکنیک دارید
برای صاحبان وبلاگ های جدید لطفا به اشتراک بگذارید. من می دانم که این موضوع است اما
فقط می خواستم بپرسم به سلامتی!
جمعه 14 مهر 1396 03:43 ب.ظ
این معلما مارو گاییدن
یکشنبه 19 شهریور 1396 10:46 ب.ظ
وای، این قطعه نوشتن لذت بخش است، خواهر من آن را تحلیل می کند
انواع چیزها، بنابراین من قصد دارم به او بگویم.
یکشنبه 19 شهریور 1396 08:29 ب.ظ
من مطمئن نیستم دقیقا چرا اما این وب سایت بارگذاری فوق العاده است
آهسته برای من آیا هر کس دیگری دارای این موضوع است یا موضوعی در پایان من است؟
بعدا بررسی خواهم کرد و ببینید آیا مشکل هنوز وجود دارد.
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:59 ب.ظ
وب سایت فوق العاده بسیاری از اطلاعات مفید در اینجا من آن را فرستادم
چند تن از دوستان نیز به اشتراک گذاشتن در خوشمزه.
و به طور طبیعی، با تشکر از شما به عرق شما!
یکشنبه 19 شهریور 1396 03:24 ب.ظ
HEYA برای بار اولیه اینجا هستم. من در این هیئت مدیره و
من این را پیدا کردم واقعا مفید بود و به من کمک زیادی کرد.
من امیدوارم که چیزی را به شما نشان دهم و به دیگران کمک کنم به شما کمک کنم.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ملیکا رایجی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
مطالب وبلاگ من چگونه است
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
منبع کدهای جاوا و قالب وبلاگ

FARHAD.D.SH -->

صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید...

فالنامه
برای دیدن فال خود ابتدا نیت کنید سپس بر روی یکی از دایره های موجود کلیک کنیدتا فال خود را مشاهده کنید
دریافت کد فالنامه
Please wait ...

Loading by : MINOS

onLoad and onUnload Example