تبلیغات
درباره ی فوتسال و فوتبال - مقاله در مورد فوتبال
 
درباره ی فوتسال و فوتبال
صفحه نخست         تماس با مدیر         پست الکترونیک        RSS         ATOM
 
 
سه شنبه 3 شهریور 1388 :: نویسنده : ملیکا رایجی
فوتبال :
فوتبال یکبازیباتوپاست که بین دو گروه یازدهنفره صورت می گیرد، که هر یک قصد دارند با زدنگلهای بیشتر به حریف خود، برندهشوند. فوتبال غالباً توسط پاها بازی می شود، اما ممکن است بازیکنان از هر عضو دیگریبه جزء دست و بازویشان برای حرکت دادن توپ استفاده کنند. دروازه باناز این قاعده مستثنی است، و تنهاعضوی از تیم است که می تواند درزمینبازیتوپ را در دست بگیرد. آنچه درنزد مردم به عنوان فوتبال شناخته شده است ورزشی است که ملل انگلیسی به آن (Soccer)یا(Association) می گویند و با آن چهآمریکاییها وکاناداییها به آن فوتبال می گویند ، فرقدارد و بسیار ساده تر و عملی تر است . فوتبالبدون شک جذاب ترین و پر طرفدارترینورزشدنیا است . بیشترمردم جهان در اندک مدتشیفتهفوتبال می شوند . حتی کودک خردسالهمین کهتوپرا می بیند ، به طرفش میدود و آن را با پا می زند . اکثر جوانان و بزرگسالان علاقه مند به فوتبال برایگذراندن اوقات فراغت خود ، به این بازی روی می آورند و یا چون دیگران پایتلویزیونو در میدان هاتماشا گربازی فوتبال می شوند.بازی فوتبالپرهیجانو زیبا است و انسان را خیلی زود سرگرممی کند ، تا آن جا که در سال های اخیرشیوههایفوتبالنوین، مردم جهان را بیش از بیش به خود مجذوب کرده است. گفته می شود کهکشور ما بیشترین طرفدار را در سطحقاره آسیاداشته و دارد و از این جهت باکشورهایاروپاو دیگر کشورهای صاحب نام در فوتبالرقابت می کند اگر بخواهیم اینرقابتبه برتری بینجامد و فوتبال ما بیش ازپیشرشدکند ، ناگزیر باید اشکالات کمی و کیفیآن را از راهآموزشبهتر و آموزش زود رس بر طرف کنیم .اگرچه اطلاعاتی در مورد ریشه اصلی و حقیقی اینورزشدر دست نیست ولیاز مطالب جالب و شخصی در موردتاریخچهآن اطلاع داریم . فوتبالامروزی به تدریج رشد کرده است ولی گفته می شود که نوعی از آن قبل ازحضرت مسیحعلیه*السلام بازی می شد . در چیننیز نوعی بازی شبیه به فوتبال در 2500 سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت . عکسهایمصریان نیز نوعی بازی شبیه بهفوتبال را نشان می دهد ولی دریونانیک بازی به ناماسپیشکیروزبه طرز جالبی به فوتبال امروزیشبیه است . فوتبال در سال 1894 از کشوربرزیلشروع شد . این ورزش به وسیله یچارلز میلربرزیلی که اجداد او انگلیسیبودند به مردم برزیل معرفی شد. در سال 1970 مسابقه ای بینایتالیاو برزیل برگزار شد . هیچ کس تصور نمی کرد که 800 میلیون نفر از مردم جهان ناظر براجرایمسابقهباشند . امروزه اکثر مردم جهان به فوتبال بیشتر از سایر ورزشها می پردازند . فوتبال مدرناز کشور انگلستان سرچشمه گرفتهاست . در ابتدا اختلافات عقیده ای بسیاری میان علاقمندانراگبیو فوتبال وجود داشت زیرا راگبی با دستو فوتبال با پا اجرا می شد . این مسئله در سال 1863 زمانی که طرفداران فوتبال شروعبه اجرای این ورزش توسط پاها کردند اتفاق افتاد . گروه دیگرانجمنراگبی را تاسیس کردند و بالاخره درسال 1871 این دو رشته ی ورزشی کاملا از یکدیگر جدا شدند . از آن زمان به بعد هر دورشته پیشرفت های شایانی نموده و طرفداران بسیاری پیدا کردند . فدراسیون بین المللی فوتبالدر سال 1904بنیان گزاری شد .اینفدراسیونوظیفه دارد که به نحوه ی اجرایمسابقاتنظارت داشته باشد . قوانین فوتبالبدون موافقت و تصویب سایرکشورهای عضو فدراسیون تغییر نمی کند . در سال 1920 بازیکنان فوتبال درمسابقات المپیکبلژیکشرکت کردندو در سال 1930 اولینجام جهانیدر کشوراروگوئهبرگزار شد
فوتبال در دنیا مقابلچشمان مثل جرقه می ماند . در هر جای دنیا این واژه انگلیسی در زبان های بین المللیبه سادگی رسوخ کرده . برای این امر دلیل خوبی است چرا که فوتبال مدرن به وسیلهانگلیسی ها اختراع شد . ولی وقتی درآمریکافوتبال گفته می شود . آمریکائیهافوتبال خشونت بار آمریکایی رااستنباطمی کنند . به هر جهت این لغت باعثاشتباه در درک معنای واقعی آن میان آمریکاییها شده است .
ریشه اینورزش در تاریخ:
سربازان چینی در حدود 2000 سال پیش ورزشی می کردندکه آن راتسوچو (TSUCHU)می نامیدند . تسو یعنی ضربهزدن با پا و چو یعنی توپ یا هر شی گوی مانند . در روز تولدامپراطوردر مقابل کاخ امپراطوری دو تیم درزمین مسابقه ای که گلی به ارتفاع 90سانتیمترداشت بازی می کردند که بازیکنانبرایسرگرمیامپراطور ودوستانو مهمانان به بازی می پرداختند . یکیاز امپراطوران به حدی این بازی را دوست داشت که یکی از اعضای شورای قضایی وقتی ازبازی انتقاد کرد دستور داد سرش را از تنش جدا کنند .
600 سال بعد همژاپنیها یک ورزشی شبیه به فوتبال داشتند کهآن راکماری (KEMARI) می نامیدند . البته بازیکماری تدافعی تر از تسوچو چینی بوده است . حتی قبل از چینی ها یونانی ها ورزشیاختراع کرده بودند که آن راهارپاستون(HARPASTON) می نامیدند . البتهبازی آن با توپی بود که درونشماسهو یا شن بوده است . وقتی انگلیسی ها بهیونانرفتند ورزشی آوردند به نامهارپاستیوم (HARPASTIUM) که آن هم با توپبازی می شد و این زمینه ای بود تا فوتبال درانگلیسبه مدرنی امروز برسد . هیچکسدقیقا زمان شروع فوتبال را نمی داند و مورخان تا آنجاییکه نوشته اند درروستاهای انگلیسی حدود 1000 سال قبل بازی باتوپ وجود داشته است و بعد از مدتی تیم های مختلف روستایی شروع به مسابقه با همدادند و ظاهرا شیوه بازی طوری بوده است که تیم ها سعی بر این داشتند توپ را (غالبااز سر تو خالی گاو یا چیزهای شبیه به آن بوده است) بهمنطقه دفاعیحریف برسانند . (درانگلیس بیش از 200 سال قبل مردم در خیابان ها فوتبال بازی می کردند)درقرن 14 این بازی به قدری محبوب شد کهپادشاهانگلیس آن را غیر قانونی خواند ولیمردم هیچ توجهی به آن نکردند و جذابیت این بازی به حدی بود که با توجه به غیرقانونی بودنش بخصوص میان روستاییان بازی می شد و مقامات مسئول در سال 1572 مجبور بهتسلیم در مقابل خواسته مردم شدند و فوتبال را قانونی اعلام کردند . 250 سال بعدطبقه اشراف رفته رفته به این ورزش روی آوردند و از دیدن و بازی کردن فوتبال لذت میبردند و بالاخره بخاطر نفوذی که در طبقه حاکم داشتند و علاقه و تمایلشان به فوتبالباعث شد که تصمیمی برای پیاده کردن یکشیوه کلاسیکدر قوانین فوتبال اتخاد نمایند . در دهه 1800 میلادی مدرسه های معروف انگلیس این ورزش را به عنوانتفریحمحصلین دربرنامه درسیگنجانیدند ولی تمامی مدارس ازیک قانون خاص در فوتبال پیروی نمی کردند . هر مدرسه قانون مخصوص به خود داشت . سپسدر سال 1823 فوتبال به صورت معمول رسمیت یافت و در سال های 1848 و 1862 فوتبال درسطح انگلستان یکپارچه شد و حتی کتابی به نام (ساده ترین ورزش) نوشتن شد که مشتمل برقوانین اصولی فوتبال آن زمان بود .
majid-kashan آنلاین نیست.  
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 19 دی 1397 06:20 ب.ظ
<a href="http://www.tawoodsservice.com/lenkkarit/helft-korting-nike-air-max-90-dames-zwart-verkopen-goedkope12">helft korting nike air max 90 dames zwart verkopen goedkope12</a><a href="http://www.tawoodsservice.com/memorizzare/zapatillas-nike-ni%c3%b1a">zapatillas nike ni帽a</a><a href="http://www.tawoodsservice.com/myym盲l盲/nike-free-x-metcon-m">nike free x metcon m</a><a href="http://www.tawoodsservice.com/myynti/air-max-thea-bleached-lilac">air max thea bleached lilac</a>
adidas coneo qt vs w f99365 previous http://www.jimcarrolldds.com/joggesko/adidas-coneo-qt-vs-w-f99365-previous
یکشنبه 16 دی 1397 04:52 ق.ظ
Please let me know if you're looking for a article writer for your blog.
You have some really great posts and I think I would be a good asset.
If you ever want to take some of the load off, I'd love
to write some content for your blog in exchange for a link
back to mine. Please shoot me an e-mail if interested. Thanks!
یکشنبه 2 دی 1397 03:03 ب.ظ
<a href="http://www.yousaytomatoblog.com/category/nike-880560-406-nike-air-zoom-pegasus-34-white">nike 880560 406 nike air zoom pegasus 34 white</a><a href="http://www.yousaytomatoblog.com/cheap-store/nike-air-huarache-run-womens-shoes-black-black-white-634835-006-11.5-b-m-us">nike air huarache run womens shoes black black white 634835 006 11.5 b m us</a><a href="http://www.yousaytomatoblog.com/classic_trainers/nike-sb-v-rod-team-red-black">nike sb v rod team red black</a><a href="http://www.yousaytomatoblog.com/clearance/nike-kids-air-huarache-run-ultra-gs-black-white">nike kids air huarache run ultra gs black white</a>
womens adidas originals nmd r1 pink http://www.gandselectricals.com/pro-website/womens-adidas-originals-nmd-r1-pink
پنجشنبه 15 آذر 1397 10:26 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
only here cialis pills cialis for sale south africa cialis canada generic cialis pill online free generic cialis cialis 5mg billiger cialis taglich tadalafilo buy cheap cialis in uk only best offers cialis use
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:19 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
free cialis we recommend cialis info only best offers cialis use comprar cialis navarr buy generic cialis cialis dosage recommendations how does cialis work cialis pills in singapore cialis official site how much does a cialis cost
پنجشنبه 15 آذر 1397 02:56 ق.ظ

Useful stuff. Cheers!
we like it safe cheap cialis no prescription cialis cheap cialis arginine interactio where to buy cialis in ontario cialis uk next day cialis uk next day tadalafil 10 mg walgreens price for cialis prescription doctor cialis cialis 20mg prix en pharmacie
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:26 ب.ظ

Helpful advice. Appreciate it.
free generic cialis buy cialis online buy online cialis 5mg cialis australian price cialis 20mg achat cialis en europe cialis coupons cialis savings card cialis coupon cialis e hiv
چهارشنبه 14 آذر 1397 09:55 ق.ظ

Truly tons of good tips!
viagra vs cialis vs levitra cialis generic availability cialis for sale in europa cialis online cialis taglich cialis patent expiration interactions for cialis cialis uk rx cialis para comprar generic cialis pill online
سه شنبه 13 آذر 1397 06:25 ب.ظ

Many thanks! Very good information.
chinese cialis 50 mg cialis mit grapefruitsaft brand cialis nl cialis 5 mg buy ou trouver cialis sur le net prescription doctor cialis purchasing cialis on the internet cialis manufacturer coupon cialis y deporte cialis preise schweiz
دوشنبه 12 آذر 1397 11:54 ب.ظ

Very good material. Thank you.
cialis prices cialis generico cialis herbs estudios de cialis genricos cialis 30 day sample viagra or cialis 5 mg cialis coupon printable dose size of cialis pastillas cialis y alcoho cialis sicuro in linea
دوشنبه 12 آذر 1397 07:16 ب.ظ

You actually mentioned this superbly!
where do you buy cialis sublingual cialis online cialis tablets cialis 5 mg buy cialis sicuro in linea estudios de cialis genricos cialis flussig cialis online nederland generic cialis at the pharmacy warnings for cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 10:18 ق.ظ

You actually suggested that wonderfully.
india cialis 100mg cost cialis prices try it no rx cialis callus cialis generic cialis y deporte cialis rckenschmerzen look here cialis order on line compare prices cialis uk cialis prices in england
یکشنبه 11 آذر 1397 06:25 ق.ظ

Amazing all kinds of wonderful information.
we recommend cialis best buy comprar cialis navarr cialis savings card cialis for sale south africa purchasing cialis on the internet cialis 5 mg para diabeticos generic cialis pill online cialis tablets for sale acquistare cialis internet venta cialis en espaa
شنبه 10 آذر 1397 11:34 ب.ظ

You've made your point!
buy cialis uk no prescription cialis online deutschland achat cialis en suisse buy online cialis 5mg generic cialis cialis 20 mg effectiveness cialis ahumada buying cialis overnight buy cialis online nz cialis generico postepay
شنبه 10 آذر 1397 07:09 ب.ظ

You actually stated this fantastically.
non 5 mg cialis generici order generic cialis online cialis prices dosagem ideal cialis cialis 200 dollar savings card wow look it cialis mexico achat cialis en europe cialis para que sirve cialis 20mg preis cf ou trouver cialis sur le net
شنبه 10 آذر 1397 10:19 ق.ظ

Fantastic postings, Thanks a lot!
cialis generika cialis online cialis patent expiration cialis para que sirve cialis 20mg sialis cialis 20 mg cut in half cialis generique cialis 10mg prix pharmaci cialis 20mg prix en pharmacie
جمعه 9 آذر 1397 11:00 ب.ظ

Fantastic write ups. Cheers!
buy cialis online cialis from canada cialis en mexico precio cialis online deutschland enter site 20 mg cialis cost prices for cialis 50mg acheter du cialis a geneve look here cialis cheap canada click here take cialis cialis coupons printable
جمعه 9 آذر 1397 06:46 ب.ظ

You actually stated this wonderfully.
cialis lowest price cialis name brand cheap order generic cialis online cialis coupon get cheap cialis wow look it cialis mexico buy cialis sample pack cialis generico milano cialis 10mg prix pharmaci only now cialis 20 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:58 ب.ظ

You actually explained this exceptionally well!
we use it 50 mg cialis dose free generic cialis cialis prezzo in linea basso cialis kaufen wo cipla cialis online cialis for daily use we recommend cialis info effetti del cialis cialis ahumada cialis herbs
پنجشنبه 8 آذر 1397 12:38 ب.ظ

You definitely made your point.
cialis generique 5 mg cialis cipla best buy achat cialis en itali cialis online we choice cialis pfizer india buy cialis online legal order a sample of cialis cialis taglich generic cialis with dapoxetine ou trouver cialis sur le net
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:02 ق.ظ

Good data. With thanks.
brand cialis generic sublingual cialis online cialis sale online opinioni cialis generico acheter cialis meilleur pri cialis lilly tadalafi cialis 200 dollar savings card cialis lilly tadalafi buy original cialis discount cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:09 ب.ظ

Kudos! Lots of facts!

does cialis cause gout cialis professional yohimbe free cialis cialis generico milano cialis online nederland where to buy cialis in ontario cialis price in bangalore cialis australia org cialis free trial costo in farmacia cialis
چهارشنبه 7 آذر 1397 11:56 ق.ظ

Thank you, Loads of write ups.

the best choice cialis woman tesco price cialis cialis herbs try it no rx cialis achat cialis en suisse cialis patentablauf in deutschland wow cialis tadalafil 100mg cialis generico online cialis sale online viagra or cialis
جمعه 25 آبان 1397 06:24 ق.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I certainly enjoyed reading it,
you might be a great author. I will make sure to bookmark your
blog and will come back down the road. I want to
encourage you to continue your great job, have a nice holiday weekend!
چهارشنبه 16 آبان 1397 07:51 ق.ظ
Wow, incredible weblog format! How lengthy have you ever been running a blog for?

you make blogging glance easy. The entire
look of your web site is great, let alone the content!
پنجشنبه 10 آبان 1397 06:28 ق.ظ
<a href="http://www.noosafair.com/brand-new/adidas-americana-vin-low-trainers-grey">adidas americana vin low trainers grey</a><a href="http://www.noosafair.com/buy-cheap/nike-roshe-one-print-green">nike roshe one print green</a><a href="http://www.noosafair.com/cheap-2018/nike-air-max-advantage-2">nike air max advantage 2</a><a href="http://www.noosafair.com/cheap-classic/nike-air-more-uptempo-white-fuchsia-blast-grade-school-kids-shoe">nike air more uptempo white fuchsia blast grade school kids shoe</a>
nike air max 1 mid turquoise black white mens shoe http://www.rr-link.com/discount-price/nike-air-max-1-mid-turquoise-black-white-mens-shoe
چهارشنبه 9 آبان 1397 05:25 ق.ظ
We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
Your website provided us with valuable info to work on. You have done an impressive process and our
entire group shall be thankful to you.
چهارشنبه 2 آبان 1397 12:34 ب.ظ
<a href="http://www.officersapothecary.com/Release_2018/vans-authentic-skate-shoe-size-9-black-black">vans authentic skate shoe size 9 black black</a><a href="http://www.officersapothecary.com/restock/adidas-x-171-fg-j-cp8980">adidas x 171 fg j cp8980</a><a href="http://www.officersapothecary.com/Reviews/latest-women-nike-air-max-2016-sneakers">latest women nike air max 2016 sneakers</a><a href="http://www.officersapothecary.com/Search/cheap-nike-air-max-90-air-yeezy-2-sp-508214-504-all-white-running-shoe">cheap nike air max 90 air yeezy 2 sp 508214 504 all white running shoe</a>
tiffany beers http://www.sarahgrahambeauty.com/cyber_monday_sale/tiffany-beers
چهارشنبه 25 مهر 1397 08:49 ق.ظ
Hi there, just became alert to your blog through Google, and found
that it is truly informative. I'm going to watch out for brussels.
I will be grateful if you continue this in future.
Many people will be benefited from your writing.
Cheers!
چهارشنبه 25 مهر 1397 08:22 ق.ظ
bookmarked!!, I like your blog!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ملیکا رایجی
نویسندگان
صفحات جانبی
نظرسنجی
مطالب وبلاگ من چگونه است
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
منبع کدهای جاوا و قالب وبلاگ

FARHAD.D.SH -->

صفحه در حال بارگذاری است!
لطفا کمی صبر کنید...

فالنامه
برای دیدن فال خود ابتدا نیت کنید سپس بر روی یکی از دایره های موجود کلیک کنیدتا فال خود را مشاهده کنید
دریافت کد فالنامه
Please wait ...

Loading by : MINOS

onLoad and onUnload Example